MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2006/06
Specialiųjų purkštukų darbo kokybė
  • Dr. Remigijus ZINKEVIČIUS, Kristina BALČAITYTĖ, Mantas ŽUPERKA, LŽŪU
  • Mano ūkis

Dažniausiai naudojami plyšiniai plokščiasraučiai purkštukai skystį išpurškia simetrišku vėduoklišku srautu, tačiau specialiems tikslams yra gaminami ir dvisraučiai, daugiaskyliai bei asimetriško srauto purkštukai. Specialiųjų purkštukų darbo kokybė Lietuvoje netyrinėta. Straipsnyje pateikiami LŽŪU Žemės ūkio mašinų katedroje atliktų tyrimų rezultatai.

Plyšiniai asimetriško srauto purkštukai gali būti paprasti (pvz., Lechler OC) ir inžektoriniai (pvz., Lechler IS). Paprastuose asimetriško srauto purkštukuose plyšys yra šone, o skystis išpurškiamas 90o kampu. Jie gaminami iš žalvario arba nerūdijančio plieno. Rekomenduojamas darbinis slėgis 1,5–2,5 bar. Pagal išpurškiamo srauto plotį šie purkštukai skirstomi į trumpačiurkšlius ir ilgačiurkšlius. Trumpačiurkšliais purkštukais išpurškiamo srauto plotis būna nuo 1,2 iki 2,5 m, o ilgačiurkšlių – net 6–8 m. Išpurškiamo srauto plotis priklauso nuo purkštukų nustatymo kampo, kuris gali būti nuo 25 iki 45o.


Trumpačiurkšliai asimetriško srauto purkštukai gali būti naudojami:
• lauko pakraščiams purkšti ir vamzdinių purkštuvų užgriebio pločiui padidinti;
• herbicidams juostomis išpurkšti soduose ir vynuogynuose;
• herbicidams po lapais išpurkšti kaupiamųjų augalų (pvz., runkelių, šparagų) pasėliuose.


Ilgačiurkšliai asimetriško srauto purkštukai naudojami pasėliams lietinti ir jojimo maniežams drėkinti. Jie montuojami sijos galuose. Skystis į purkštukus gali būti tiekiamas atskirais arba jau esančiais vamzdynais, įrengiant T formos atsišakojimus. Svarbu, kad purkštuvas turėtų pakankamo našumo siurblį, nes dviem ilgačiurkšliams purkštukams papildomai reikia apie 80 l/min. srauto.


Inžektoriniai asimetriško srauto purkštukai per korpuso šonuose esančias skylutes įsiurbia orą ir skystį išpurškia stambiomis pūslelėmis, kurios nenuslysdamos sprogsta ant apipurškiamo paviršiaus ir jį geriau padengia. Dėl to sumažėja pūslelių nunešimo pavėjui pavojus, galima dirbti esat vėjo greičiui net iki 7 m/s. Šiais purkštukais skystis išpurškiamas 80o kampu, t. y. 20o nuo simetrijos ašies į vieną pusę ir 60o į kitą. Jie gaminami iš plastmasės nuo 02 iki 06 dydžio. Rekomenduojamas darbinis slėgis purškiant herbicidus nuo 3 iki 8 bar.


Inžektoriniai asimetriško srauto purkštukai gali būti naudojami:
• juostoms ir augalų eilėms apipurkšti bei purkšti ištisai kartu su ID purkštukais, montuojant inžektorinius purkštukus sijos galuose;
• purkšti ištisai išilgai atvirų vandens telkinių apsauginių juostų arba lauko pakraščių;
• jautriems, greta augantiems augalams apsaugoti;
• herbicidams išpurkšti po kaupiamųjų augalų lapais;
• herbicidams išpurkšti soduose, vynuogynuose ir medelynuose;
• ventiliato­riniuo­se purkš­tuvuose plokščiam srautui ri­bo­ti (pirmas ir paskutinis purkštukai).


Firmos „Lechler“ inžektoriniai asimetriško srauto purkštukai IS 80 yra pripažinti Vokietijos federalinėje biologinėje tarnyboje (BBA) kaip purškimo priemonė, galinti sumažinanti iki 90 proc. nuostolių.


Ankstyvajam tręšimui skystomis mineralinėmis trąšomis tinka universalūs plyšiniai plokščiasraučiai, deflektoriniai bei stambialašiai (su dozatoriumi) ir inžektoriniai purkštukai. Vėlesniam tręšimui naudojami specialūs daugiaskyliai arba deflektoriniai purkštukai, kabančios laistomosios žarnos arba purškimo vamzdžiai.


Daugiaskyliai purkštukai būna su trimis, penkiomis ir aštuoniomis skylutėmis. Remiantis tyrimais, triskyliais purkštukais skystos mineralinės trąšos paskleidžiamos labai netolygiai. Aštuonskyliai purkštukai dirba tolygiau, bet yra labai didelis augalų nudeginimo pavojus. Naudojant penkiaskylius purkštukus, trąšų paskleidimo tolygumas yra patenkinamas, o augalų nudeginimo pavojus nedidelis. Naujovė yra vokiečių firmos „Lechler“ deflektoriniai purkštukai FD, kurie skirti didesniems skystų mineralinių trąšų kiekiams išpurkšti. Jie gaminami iš plastmasės POM. Purškimo kampas 130o, o optimalus aukštis – 0,50–0,70 m. Priklausomai nuo darbinio slėgio (1,5–4,0 bar), šių purkštukų našumas purškiant KAS tirpalą gali būti nuo 2,46 iki 8,02 l min-1.


FD purkštuko privalumai:
• horizontalus lašelių srautas nepažeidžia augalų;
• minimalus augalų nudeginimo pavojus, nes trąšos išpurškiamos labai stambiais lašeliais;
• optimalus trąšų pasiskirstymas per visą purkštuvo užgriebio plotį, atitinkantis Vokietijos federalinės biologinės tarnybos (BBA) reikalavimus, keliamus plyšiniams plokščiasraučiams purkštukams;
• pasėliuose nelieka nepatręštų ruožų;
• daug mažiau kemšasi negu daugia­skyliai purkštukai.


Tiriant plyšinio asimetriško srauto purkštuko Lechler OC 2 darbo kokybę, panaudojus jį kartu su universaliu plyšiniu plokščiasraučiu purkštuku Lechler LU 120-015S, nustatyta, kad mažiausias išpurkšto skysčio skersinio pasiskirstymo variacijos koeficientas yra 32,7 proc. Tyrimo metu purkštuvo sija buvo nustatyta 0,6 m aukštyje, o darbinis slėgis siekė 2,5 bar.


Tyrimais nustatyta, kad, purškiant penkiaskyliais purkštukais Hardi Q 03, tolygiausiai skystis paskleidžiamas, esant 0,35 m purškimo aukščiui. Tuomet išpurkšto skysčio skersinio pasiskirstymo variacijos koeficientas yra mažiausias (21,3 proc.). Purškiant deflektoriniais purkštukais Lechler FD 10, kai purškimo aukštis 0,6 m, skysčio skersinio pasiskirstymo variacijos koeficientas buvo tik 6,01 proc. Abiem tirtais purkštukų variantais skysčio skersinis pasiskirstymas mažai tepriklausė nuo skysčio darbinio slėgio.


Remiantis tyrimų rezultatais, penkia­skyliais Hardi Q 03 purkštukais išpurkšto skysčio skersinis pasiskirstymas priklauso nuo purškimo aukščio, o purškiant deflektoriniais – nepriklauso.


Analizuojant bandymų duomenis nustatyta, kad tolygiausiai skystas mineralines trąšas paskleidžia deflektoriniai purkštukai. Kai purškimo aukštis yra 0,6 m, išpurkšto skysčio skersinio pasiskirstymo variacijos koeficientas yra tik 6,01 proc. Purškimo aukštis, purškiant penkiaskyliais purkštukais, neturėtų būti didesnis kaip 0,35 m, nes išpurkšto skysčio skersinio pasiskirstymo variacijos koeficientas yra 21,3 proc. Naudojant asimetriško srauto purkštukus purkštuvo užgriebio pločiui padidinti, išpurkšto skysčio skersinis pasiskirstymas nėra tolygus, nes mažiausias variacijos koeficientas yra net 32,7 proc.