MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2006/05
Žemės sklypų pertvarkymas
  • Renata JUOZAITYTĖ, ŽŪR
  • Mano ūkis

Prasidėjus nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimui, ypatingą svarbą įgavo geodeziniai, topografiniai žemės reformos, žemėtvarkos darbai, žemės registravimas, teritorijų planavimas. Pastaruoju metu labai pabrėžiama racionalios ūkio žemėnaudos formavimo svarba. Formuojami žemės sklypai turi sudaryti sąlygas racionaliai naudoti žemę, nepabloginti ekologinių sąlygų ir veiklos sąlygų kitiems naudotojams.

Tik savininkas turi teisę ir galimybę savarankiškai naudotis žeme kaip nekilnojamuoju turtu, t. y. parduoti, dovanoti, įkeisti, mainyti, leisti naudotis kitiems asmenims, palikti testamentu, prašyti leidimo pakeisti pagrindinę tikslinę paskirtį. Kai žemės sklypas priklauso keliems bendrasavininkams, ir jie pageidauja savo dalį atskirti ir naudoti savarankiškai, vykdomi žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektai. Dalijant ar sujungiant žemės sklypus, jų vietoje suformuojami nauji žemės sklypai, keičiami Nekilnojamojo turto registro įrašai, vadovaujantis juridiniu dokumentu – apskrities viršininko sprendimu dėl projekto patvirtinimo.


Pagal Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisykles žemės savininkas kreipiasi į apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento teritorinį žemėtvarkos skyrių (savivaldybėje) ir apskrities viršininko vardu pagal žemės buvimo vietą paduoda prašymą leisti rengti žemės sklypų pertvarkymo projektą, nurodydamas pertvarkymo būdus ir motyvus. Prie prašymo būtina pridėti numatomų pertvarkyti žemės sklypų planų ir Nekilnojamojo turto registro pažymėjimų apie žemės sklypų teisinį įregistravimą kopijas. Privačios žemės sklypų pertvarkymo dokumentų rengimą organizuoja ir finansuoja žemės savininkai.


Turėdamas leidimą, žemės savininkas iš savivaldybės administracijos gauna planavimo sąlygas ir sudaro sutartį su projekto rengėju, kuris turi licenciją rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus. Formuojant žemės sklypus, nustatomos ir paženklinamos žemės sklypų ribos, nustatomos žemės naudojimo sąlygos, ūkinės veiklos apribojimai ir servitutai, kartografuojamos žemės naudmenos, nustatoma žemės sklypų vertė. Atidalijant žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės sklypus, sugrąžintus bendrąja daline nuosavybe natūra po 1997 m. liepos 1 d., kadastriniai matavimai neatliekami arba atliekami žemės savininkų prašymu. Parengtam projektui turi pritarti pertvarkomos teritorijos žemės savininkai, taip pat žemėtvarkos skyrius. Be to, jis suderinamas su savivaldybės administracijos direktoriumi arba vyriausiuoju architektu, aplinkos apsaugos regioniniu departamentu (jeigu formuojami sklypai yra saugomose teritorijose arba miško žemėje), Vidaus reikalų ministerija (jeigu yra pasienio ruože), kitomis institucijomis, kai šis reikalavimas nurodytas leidime formuoti žemės sklypus.


Parengtas projektas turi būti viešai svarstomas su visuomene. Apie numatomus greta esančių sklypų ribų pasikeitimus raštu pranešama bendrą ribą su pertvarkoma teritorija turintiems sklypų savininkams. Pastaboms, pasiūlymams ir pretenzijoms pareikšti skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų.


Parengtą projekto bylą patikrina ir išvadą dėl projekto tinkamumo parengia apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamentas. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas įsigalioja, paskelbus jį apskrities viršininko interneto tinklalapyje, jeigu apskrities viršininko įsakyme nenurodyta kita data.


Kai kurie ūkininkai pageidauja žemės sklypus išdėstyti taip, kad visuose būtų reikiamas žemės plotas sodybai statyti. Prieš pradedant bet kokius projektavimo darbus, būtinas topografinis planas, kuriame išsamiai vaizduojama esama situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos. Pagal nustatytą tvarką projektavimo darbai gali būti atliekami ant topografinio plano ne vėliau kaip prieš vienerius metus.


Kai norima atidalyti žemės sklypus ir juos panaudoti individualiai statybai, reikia turėti detalųjį tos teritorijos užstatymo planą, kurį rengia savivaldybės architektūros tarnybos nurodyti specia­listai. Detalieji planai nerengiami, jeigu numatomiems statyti statiniams statybos leidimas yra nereikalingas, taip pat kai statant  statinius žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimas yra nekeičiamas. Detaliųjų planų nereikia ir norint statyti ar pritaikyti pastatus kaimo turizmo paslaugoms bei kai žemės ūkio paskirties žemėje numatoma nustatyta tvarka įveisti mišką. Namų valdų žemės sklypuose antras gyvenamasis namas ar kitos paskirties pastatas gali būti statomas tik pagal detalųjį planą, atidalijus ir suformavus naują žemės sklypą.


Norint rengti detalųjį planą, pir­miausia reikia užpildyti prašymą dėl numatomo rengti detaliojo plano bei planavimo sąlygų išdavimo savivaldybės Architektūros ir urba­nistikos skyriuje ir pateikti šių dokumentų kopijas: naudojamo žemės sklypo ribų planą, žemės sklypo registracijos pažymą, žemės sklype esančio nekilnojamojo turto naudojimo arba valdymo teisę įrodančius dokumentus, galiojantį planuojamos teritorijos topografinį planą, kitų sklype esančių bendraturčių sutikimus (planuojant sklypą sodininkų bendrijoje, būtinas jos sutikimas). Detalieji planai derinami su žinybomis, nurodytomis sąlygose detaliajam planui rengti. Patvirtinti detalieji planai registruojami savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registre ir įsigalioja kitą dieną po to, kai sprendimas dėl detaliojo plano patvirtinimo paskelbiamas vietinėje spaudoje.