MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2006/05
Tiesioginių išmokų administravimo naujovės
  • Renata LATVĖNIENĖ, NMA
  • Mano ūkis

Iki birželio 15 d. priimamos paraiškos tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei pagal Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano priemonę „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosaugos apribojimais“ gauti.

Vėluojančios paraiškos bus priimamos nuo birželio 16 d. iki liepos 10 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinė paramos suma mažinama 1 proc., išskyrus vėlavimo atvejus, nepriklausančius nuo pareiškėjo valios (pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį žemės valdai). Tokiais atvejais pareiškėjas turi kartu su paraiška pateikti dokumentus, pagrindžiančius vėlavimo priežastį. Jeigu pareiškėjas norėtų pakeisti paraiškos pirmojo lapo duomenis, jis tai gali padaryti nuo pasėlių deklaravimo pradžios iki paramos gavimo dienos.


Pagrindinė šių metų naujovė yra tai, kad pareiškėjams patiems nereikia pildyti paraiškų – seniūnijų žemės ūkio specialistai suveda pasėlių deklaravimo duomenis į elektronines laikmenas, patikrina juos, palygina su praėjusių metų duomenimis, sukauptais duomenų bazėse. Paraiška atspausdinama dviem egzemplioriais ir pateikiama pareiškėjui pasirašyti. Pareiškėjas parašu patvirtina pateiktų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų duomenų teisingumą.


Pagrindiniai reikalavimai tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti nesikeičia. Pareiškėjas, norėdamas gauti išmokas, turi būti įregistravęs valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Registras valdai suteikia unikalų numerį, kurį pareiškėjas pateikia pildydamas paraišką. Neįregistravęs valdos Registre, pareiškėjas netenka galimybės gauti išmokų.


Pareiškėjui būtina deklaruoti visus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, taip pat ir tas žemės ūkio naudmenas, už kurias išmokos nėra mokamos. Mažiausias žemės ūkio naudmenų plotas, už kurį mokamos tiesioginės išmokos, yra 1 ha. Jį gali sudaryti ne mažesni kaip 0,10 ha laukai. Jeigu laukai yra skirti sėklininkystei ir moksliniams tyrimams, leidžiama prašyti tiesioginių išmokų už mažesnius negu 0,10 ha dydžio laukus, bet ne už mažesnius kaip 0,01 ha.

Tiesiogines išmokas galima gauti tik už tas žemės ūkio naudmenas, kurios 2003 m. birželio 30 d. buvo geros agrarinės būk­lės, neatsižvelgiant į tai, ar minėtą dieną jos buvo naudojamos gamybai ar ne. Jeigu deklaruojamos žemės ūkio naudmenos netenkina šio reikalavimo, jas būtina deklaruoti kaip plotus, už kuriuos nemokamos tiesioginės išmokos.


Papildomas tiesiogines išmokas galima gauti tik už tas žemės ūkio naudmenas, kuriose 2003 m. birželio 30 d. nebuvo daugiamečių ganyklų (pievų), kitų daugiamečių augalų (sodų vaismedžių, medžių ir kt.) ir kurios buvo naudojamos žemės ūkio veiklai. Jei pareiškėjo turimos žemės ūkio naudmenos, kuriose norima sėti augalus, už kuriuos mokama papildoma išmokų dalis, netenkina reikalavimo, tačiau 2003 m. buvo geros agrarinės būklės, paraiškoje tokias žemės ūkio naudmenas pareiškėjas turi deklaruoti kaip „kitus žemės ūkio augalus“. Pasėlių plotai, už kuriuos mokama papildoma išmokos dalis, turi būti įdirbti, apsėjami ir prižiūrimi pagal mūsų šalies sąlygas atitinkančius agrotechninius reikalavimus. Augalai turi būti auginami bent iki jų žydėjimo pradžios. Baltymingų augalų derliaus negalima nuimti anksčiau negu pasiekiama pieninė branda.

Pareiškėjai, kurie prašo išmokų pagal Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano priemonę „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosaugos apribojimais“, turėtų nepamiršti, kad būtina laikytis ne vien geros agrarinės būklės, bet ir Geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų.


Geros ūkininkavimo praktikos reikalavimai nustato gerą ūkininkavimo praktiką, įgyvendinant paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų, vandens telkinių apsaugos ir apsaugos nuo erozijos, sutartinių gyvulių tankio ūkyje sureguliavimo ir mėšlo tvarkymo, augalų apsaugos produktų naudojimo, dirvožemio kokybės apsaugos, bioįvairovės ir natūralių gamtos išteklių apsaugos, pievų tvarkymo reikalavimus, sodybų aplinkos tvarkymo principus, vandens ir gyvūnų gerovės normas.


Daugelis pareiškėjų pamiršta, kad, norint gauti papildomą tiesioginių išmokų dalį už išaugintas bulves, skirtas perdirbti į krakmolą, savivaldybėms reikia pateikti bulvių auginimo sutartis ir jų kopijas, PVM sąskaitas-faktūras (išrašytas krak­molo gamybos įmonės) ir jų kopijas iki nustatyto termino, kurį atskiru įsakymu nurodo žemės ūkio ministras.


Papildomi reikalavimai keliami ir baltymingiems augalams. Deklaruojant saldžiuosius lubinus, pareiškėjas papildomai turi pristatyti Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos (VSGT) pažymą (arba jos kopiją), kurioje turi būti nurodyta išsėtos sėklos karčiųjų sėklų dalis (procentais), ir saldžiųjų lubinų veislių sėklos pirkimą patvirtinančius dokumentus (ir jų kopijas). Išduotos pažymos kopiją pareiškėjas turi pateikti savivaldybei ne vėliau kaip iki 2006 m. rugsėjo 15 d.

Pareiškėjai, pretenduojantys į papildomą tiesioginių išmokų dalį už pluoštinių ir sėmeninių linų, daugiamečių varpinių (paprastųjų šunažolių, paprastųjų smilgų, baltųjų smilgų, didžiųjų smilgų, šuninių smilgų, aukštųjų avižuolių, tikrųjų eraičinų, raudonųjų eraičinų, nendrinių eraičinų, avinių eraičinų, gausiažiedžių svidrių, daugiamečių svidrių, Bušo svidrių, pašarinių motiejukų, Bertolonio motiejukų, pievinių miglių, pelkinių miglių, paprastųjų miglių, gojinių miglių), daugiamečių ankštinių (raudonųjų dobilų, baltųjų dobilų, rausvųjų dobilų, egiptinių dobilų, purpurinių dobilų, persinių dobilų, mėlynžiedžių liucernų, apyninių liucernų, vainikinių kirvenių, sėjamųjų esparcetų) žolių bei sėjamųjų vikių, ruginių vikių plotus, iš kurių išauginta elitinės ar sertifikuotos kategorijos sėkla, turi pateikti sutartis, išsėtos sėklos sertifikatus ir jų kopijas ar etiketes bei sėklinių pasėlių aprobavimo aktus, išduotus VSGT, bei jų kopijas savivaldybėms iki 2006 m. rugsėjo 15 d.


Pasėjus daugiamečių žolių sėklinius plotus 2006 m. be dengiamojo augalo, reikia pateikti išsėtos sėklos sertifikatus ir jų kopijas ar etiketes.


Kaip ir praėjusiais metais, tie patys reikalavimai taikomi deklaruojant  pluoštinius linus ir prašant papildomų tiesioginių išmokų. Pluoštinių linų augintojai turi sudaryti linų šiaudelių pirkimo-pardavimo arba perdirbimo sutartis, arba perdirbimo įsipareigojimus su pirminiais pluoštinių linų perdirbėjais. Linų šiaudelių pirkimo-pardavimo arba perdirbimo sutartis arba perdirbimo įsipareigojimus ir jų kopijas savivaldybėms būtina pateikti ne vėliau kaip iki 2006 m. rugsėjo 15 d., o sėklos sertifikatą arba kitus dokumentus, įrodančius veislės pavadinimą (PVM sąskaitą faktūrą arba sąskaitą faktūrą, sėklos pirkimo-pardavimo sutartį ir kitus veislės pavadinimą patvirtinančius dokumentus), ir jų kopijas savivaldybėms reikia pateikti ne vėliau kaip iki 2006 m. birželio 30 d.

Pluoštinių linų augintojams reikėtų nepamiršti, kad papildomos išmokos mokamos tik už nustatytas linų veisles (Adelie, Agatha, Alba, Alizee, Angelin, Argos, Ariane, Artemida, Aurore, Belinka, Bonet, Caesar Augustus, Diane, Diva, Drakkar, Electra, Elise, Eskalina, Evelin, Exel, Hermes, Ilona, Jitka, Jordan, Kastyčiai, Laura, Liflax, Liviola, Lorea, Luna, Marina, Marylin, Melina, Merkur, Modran, Nike, Opaline, Rosalin, Selena, Super, Tabor, Texa, Venica, Venus, Veralin, Viking, Viola).


Pareiškėjui deklaravus bulves, skirtas perdirbti į krakmolą, linų ir žolių, skirtų sėklai, baltyminių augalų, ankštinių augalų bei pluoštinių linų plotus ir nepateikus iki nustatyto laiko minėtų dokumentų, tačiau pavėlavus ne daugiau kaip 25 kalendorines dienas, galutinė paramos suma už kiekvieną pradelstą darbo dieną mažinama 1 proc., išskyrus vėlavimo atvejus, nepriklausančius nuo pareiškėjo valios (pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, didelė stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai). Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įpėdinis per 10 darbo dienų nuo tada, kai atsiranda tokia galimybė, kartu su dokumentais pateikia prašymą priimti pavėluotus dokumentus ir dokumentus, liudijančius vėlavimo priežastį.


Pagrindiniai pasikeitimai bei papildymai paraiškoje yra šie: pareiškėjas įsipareigoja iki 2006 m. liepos 1 d. atnaujinti valdos registracijos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Taip pat pareiškėjas įsipareigoja nemažinti valdomų daugiamečių ganyklų (pievų) ploto ir, Nacionalinei mokėjimo agentūrai pareikalavus, jos nustatytais terminais bei tvarka atstatyti 2005 metais buvusį daugiamečių ganyklų (pievų) plotą.


Deklaruodami pasėlius pareiškėjai neišvengia klaidų. Dažniausiai pasitaikančios klaidos paraiškose yra šios: pareiškėjas nurodo ne savo sąskaitos numerį (sutuoktinio ir kt.), nenurodo tikslaus kaimo ar miestelio pavadinimo, paraiškose išvardyti laukų numeriai neatitinka žemėlapiuose pateiktų laukų numerių. Paraiškose nenurodoma žemės valdymo teisė, kuri yra labai svarbi, sprendžiant neteisingo deklaravimo atvejį, kai tą patį lauką deklaruoja du pareiškėjai. Neišvengiama klaidų ir įbraižant žemėlapius. Laukai įbraižomi, bet nesunumeruojami, keletas laukų, įbraižytų tame pačiame bloke, pažymimi vienodais numeriais. Atlikti taisymai, įbraižant laukus, nepatvirtinami parašais, žemėlapiai nepasirašomi, akivaizdžiai skiriasi pareiškėjo parašai paraiškoje ir žemėlapiuose, neišsamiai ir neaiškiai aprašomi blokų ribų pasikeitimai.


Deklaruojant žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, reikia būti atidiems ir išvengti dažniausiai pasitaikančių klaidų, nes tai palengvina tolesnį paraiškų administravimą.