MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2006/03
Augalų apsaugos produktų registravimas
  • Kristina VALIONIENĖ, VAAT
  • Mano ūkis

Lietuvoje galima naudoti tik registruotus augalų apsaugos produktus. Augalų apsaugos produktų registravimas – administracinis veiksmas, kuriuo Valstybinė augalų apsaugos tarnyba (VAAT) pagal pareiškėjo pateiktą paraišką suteikia teisę augalų apsaugos produktą tiekti į rinką.

Pareiškėjai, norintys įregistruoti augalų apsaugos produktą, pateikia paraišką ir duomenis apie veikliąją medžiagą ir augalų apsaugos produktą (pagal Reikalavimus duomenims, kuriuos reikia pateikti apie veikliąsias medžiagas, esančias augalų apsaugos produktuose bei Reikalavimus duomenims, kuriuos reikia pateikti apie augalų apsaugos produktus). Kartu pateikiamas dokumentas, patvirtinantis, kad valstybinis rinkliavos mokestis sumokėtas. Pareiškėjai privalo turėti nuolatinę buveinę vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių.

VAAT Augalų apsaugos skyriaus specialistai įvertina pateiktus duomenis apie veikliąsias medžiagas ir augalų apsaugos produktus, t. y. tapatumą, fizikines ir chemines savybes, analizės metodų galiojimą, toksikologinius ir metabolizmo, išlikimo ir pasiskirstymo aplinkoje bei ekotoksikologinius ir veiksmingumo tyrimus. Pateiktus duomenis apie likučius apdorotuose augaliniuose produktuose, pašaruose ar ant jų vertina Respublikinio mitybos centro specialistai. Duomenys vertinami, vadovaujantis Augalų apsaugos produktų įvertinimo ir sprendimų dėl jų registravimo priėmimo taisyklėmis. Vertinimo išvados pateikiamos Konsultavimo komisijai. Ši komisija, vadovaudamasi savo darbo reg­lamentu, apsvarsto ir teikia VAAT rekomendacijas dėl augalų apsaugos produkto įregistravimo ar neregistravimo, naudojimo reglamentų pakeitimo ir kt.

Atsižvelgdama į Konsultavimo komisijos rekomendacijas, VAAT priima sprendimą dėl augalų apsaugos produkto įregistravimo, neregistravimo ir kt. Sprendimas įforminamas Tarnybos viršininko įsakymu, kuris skelbiamas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Valstybinės augalų apsaugos tarnybos puslapyje http://www.vaat.lt.

Augalų apsaugos produktas, kurio veiklioji medžiaga įrašyta į Veikliųjų medžiagų, kurios gali būti augalų apsaugos produktų sudėtyje, sąrašą, įregistruojamas ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui. Augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra naujos veikliosios medžiagos, registruojami laikinai, ne ilgiau kaip 3 metams.

Įregistruotas augalų apsaugos produktas įrašomas į Profesionalaus naudojimo augalų apsaugos produktų sąrašą, o jei jis skirtas individualiam naudojimui – į Individualaus naudojimo augalų apsaugos produktų sąrašą. Profesionalaus ir Individualaus naudojimo augalų apsaugos produktų sąrašai yra Valstybinės augalų apsaugos tarnybos puslapyje: http://www.vaat.lt.

Įregistravus augalų apsaugos produktą, patvirtinama etiketė, augalų apsaugos produktui suteikiamas registracijos numeris, o pareiškėjui VAAT išduoda registracijos liudijimą. Jame nurodoma: augalų apsaugos produkto pavadinimas, veiklioji medžiaga, jos kiekis, forma, augalų apsaugos produktų registracijos savininkas, naudojimo normos, laikas, augalai ar augaliniai produktai, kuriems skirtas produktas, didžiausias apdorojimų skaičius, paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, augalų apsaugos produkto klasifikavimas.

Informacija apie augalų apsaugos produktų įregistravimą arba registravimo panaikinimą teikiama Europos Komisijai ir Europos Sąjungos valstybių narių įgaliotoms institucijoms kas ketvirtį.

VAAT, vadovaudamasi ES esamų ir naujų veikliųjų medžiagų peržiūros programos išvadomis, kai veikliosios medžiagos nėra įrašomos į veikliųjų medžiagų sąrašą dėl kenksmingo poveikio žmogaus ar gyvūnų sveikatai bei aplinkai, panaikina augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šių veikliųjų medžiagų, registraciją. Panaikinus registraciją, skiriamas tų produktų išpardavimo laikotarpis arba įpareigojama pareiškėją išvežti augalų apsaugos produktą iš Lietuvos Respublikos.

Augalų apsaugos produktų registracija panaikinama ir tuomet, kai veikliosios medžiagos nėra įrašomos į veikliųjų medžiagų sąrašą, nes pareiškėjas nepateikė reikiamų dokumentų, nebegamina veikliosios medžiagos ar dėl kitų administracinių priežasčių. Tuomet nustatomas šių augalų apsaugos produktų išpardavimo laikotarpis ir nebepriimamos paraiškos augalų apsaugos produktams, kurių sudėtyje yra šių veikliųjų medžiagų, registruoti.

VAAT, vadovaudamasi Europos Komisijos sprendimu dėl veikliosios medžiagos triazamato neįtraukimo į Tarybos direktyvos I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos, registracijos nuostatais, panaikino insekticido aztec registraciją nuo 2006 m. sausio 4 dienos.

Augalų apsaugos produktų naudojimo išplėtimas

Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse, yra problema dėl augalų apsaugos produktų mažais plotais auginamiems augalams. Pagal Augalų apsaugos įstatymo 9 straipsnį, paraiškas išplėsti įregistruotų augalų apsaugos produktų naudojimą mažais plotais auginamiems augalams gali pateikti su žemės ūkio veikla susijusios mokslo įstaigos, augintojų asociacijos arba profesionalūs naudotojai. Šie pareiškėjai turi pateikti dokumentus apie šių produktų veiksmingumą ir didžiausias leistinas koncentracijas, pagrindžiančias naudojimo išplėtimą.

Taip pat būtina pateikti duomenis apie atitinkamus metodus, reikalingus nustatyti veikliąsias medžiagas ir jų kiekius, o prireikus – toksikologiškai ar ekotoksikologiškai svarbias priemaišas ir atitinkamus metodus likučiams nustatyti.

Naudojimas gali būti išplėstas, jei:

  • augalų apsaugos produktas yra veiksmingas nuo kenksmingų organizmų, kuriems naikinti yra skirtas; 
  • neturi nepageidautino poveikio augalams ar augaliniams produktams; 
  • nesukelia nereikalingų kančių ir skausmo stuburiniams gyvūnams; 
  • nedaro tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio žmogaus ar gyvūnų sveikatai (per geriamąjį vandenį, maistą, pašarus ir pan.); 
  • nedaro neleistino poveikio aplinkai.

Ypatingas dėmesys atkreipiamas į šių produktų išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje, geriamojo ir gruntinio vandens teršimą, poveikį naudingoms augalų ir gyvūnų rūšims. Jei VAAT išplečia augalų apsaugos produktų naudojimą mažais plotais auginamiems augalams, apie tai paskelbia oficialiai, arba raštiškai įpareigoja augalų apsaugos registracijos savininkus papildyti įrašus etiketėje.

Grybų augintojų asociacijos prašymu ir kompanijoms „Bayer Crop Science“  atstovybė Baltijos šalims ir „Maktheshim Agan Industries Ltd.“ pateikus paraiškas bei reikiamus dokumentus, VAAT 2005 metais išplėtė insekticido decis 2,5 EC naudojimą grybams nuo grybinių uodelių ir grybinių musių bei fungicido mirage 45 EC – grybų sausajam ir šlapiajam puviniui naikinti.

Kitose ES šalyse registruotų produktų pripažinimas

Augalų apsaugos produktų registracijos kitose ES valstybėse narėse pripažinimas gali būti taikomas augalų apsaugos produktams, kurių veikliosios medžiagos yra įrašytos į Veikliųjų medžiagų, kurios gali būti augalų apsaugos produktų sudėtyje, sąrašą ir duomenys apie augalų apsaugos produktą toje ES valstybėje narėje yra įvertinti, vadovaujantis Augalų apsaugos produktų įvertinimo ir sprendimų dėl jų registravimo priėmimo taisyklėmis. Jei pareiškėjas pateikia paraišką įregistruoti augalų apsaugos produktus, jau įregistruotus kitoje ES valstybėje narėje, ir dokumentinius įrodymus, pagrindžiančius sąlygų palyginamumą, VAAT gali registruoti tokį augalų apsaugos produktą. Sprendimas įregistruoti priimamas, atsižvelgus į tai, ar žemės ūkio, fitosanitarijos ir aplinkos sąlygos yra panašios į Lietuvos Respublikos. Pagal šį straipsnį dabar pateikta paraiška įregistruoti herbicidą starane XL.

Šiuo metu Lietuvoje yra įregistruoti 167 augalų apsaugos produktai, iš jų 74 herbicidai, 45 – fungicidai, 18 beicų, 16 insekticidų, likusieji 14 – tai augimo reguliatoriai, augimo inhibitoriai, defoliantai, dezinfekcijos priemonės, fumigantai, biologiniai preparatai.