MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2006/03
Apie degalus, PVM sąskaitas, mokesčius
 • Lina MINKEVIČIENĖ, LŽŪKT
 • Mano ūkis

Dėl neapmokestinamų degalų įsigijimo


Pasikeitus Akcizų įstatymui, nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2006 m. liepos 1 d. akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų leidžiama įsigyti ne daugiau kaip 60 l/ha deklaruotų ž. ū. naudmenų. Iki šio įstatymo įsigaliojimo išduoti leidimai akcizais neapmokestinamiems degalams įsigyti, kurių kiekis apskaičiuotas taikant 120 l/ha  normatyvą, laikomi išduotais pusei juose nurodyto kiekio. Jeigu dyzelinių degalų iki š. m. liepos 1 d. bus įsigyta daugiau negu 60 l/ha deklaruotų ž. ū. naudmenų, akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų kiekis, kurį žemės ūkio subjektas turės teisę įsigyti ūkiniais metais, prasidėsiančiais nuo 2006 m. liepos 1 d., bus mažinamas kiekiu, viršijančiu 60 l/ha deklaruotų ž. ū. naudmenų.


PVM deklaracijų klaidų taisymas

Klaidos, padarytos pildant PVM deklaraciją, taisomos, kai jos išaiškėja. Klaidų taisymo tvarką nustato centrinis mokesčio administratorius.

Jei po PVM deklaracijos pateikimo PVM mokėtojas pastebėjo per tą mokestinį laikotarpį, kurio PVM deklaracija jau buvo pateikta, padarytų klaidų, dėl kurių buvo sumažintas mokėtinas į biudžetą (padidintas grąžintinas iš biudžeto) PVM, taip pat suklydus pildant prekių tiekimo į kitas ES valstybes ar prekių įsigijimo iš kitų ES valstybių dokumentus, tikslinama to mokestinio laikotarpio, per kurį klaidos buvo padarytos, PVM deklaracija.

Kitos klaidos tikslinamos to mokestinio laikotarpio, per kurį jos išaiškėjo, PVM deklaracijoje.

Kreditinių ir debetinių dokumentų išrašymo atvejai

Kreditinė PVM sąskaita faktūra išrašoma, kai po prekių tiekimo, paslaugų teikimo įforminimo keičiasi:

 • prekių ar paslaugų apmokestinamoji vertė ir (arba) kiekis;
 • PVM tarifas;
 • suteikiamos įvairios nuolaidos;
 • PVM sąskaitoje faktūroje padaryta arit­metinė klaida, kuri vėliau (per kitą mokestinį laikotarpį) pastebėta;
 • dėl kokių nors kitų priežasčių keičiasi pirkėjo (kliento) mokėjimo atlygis;
 • pagal PVM įstatymo 14 str. nuostatas apmokestinto avanso grąžinimas.

Kreditinę PVM sąskaitą faktūrą galima išrašyti už bet kurį laikotarpį.

Visais šiais atvejais kreditinę PVM sąskaitą faktūrą išrašo asmuo, išrašęs pirminį dokumentą. Šalims susitarus, kai prekių pirkėjas yra PVM mokėtojas, jis gali išrašyti debetinį dokumentą, kai :

 • prekės (ar jų dalis) grąžinamos;
 • prekių (ar jų dalies) atsisakoma;
 • atsisakoma paslaugų.

Debetiniame dokumente turi būti visi buhalterinę apskaitą reglamentuojančių įstatymų nustatyti apskaitos dokumento rekvizitai, taip pat:

 • pirkėjo, grąžinančio prekes ar atsisakančio paslaugų, PVM mokėtojo kodas;
 • prekių tiekėjo pavadinimas ir PVM mokėtojo kodas;
 • grąžinamų prekių ar atsisakomų paslaugų pavadinimas;
 • grąžinamų prekių ar atsisakomų paslaugų vertė (be PVM) ir nuo jos apskaičiuota PVM suma;
 • jei tai įmanoma padaryti pagal apskaitos duomenis – apskaitos dokumento (-ų), pagal kurį (-iuos) grąžinamos prekės ar atsisakomos paslaugos buvo įsigytos, išrašymo data, serija ir numeris.

Mokestis už aplinkos teršimą


Mokesčio mokėtojai:

 • fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys aplinką iš stacionarių taršos šaltinių ir kuriems privaloma turėti gamtos ištek­lių naudojimo leidimą su nurodytais teršalų išmetimo į aplinką normatyvais;
 • fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys aplinką iš mobilių taršos šaltinių, naudojamų ūkinei komercinei veiklai;
 • gaminių gamintojai ir importuotojai, teršiantys aplinką gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis (nuo 2003 sausio 1 d.).

Asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, naudojamų žemės ūkio veiklai, jei jų pajamos iš šios veiklos sudaro daugiau kaip 50 proc. visų gaunamų pajamų, atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie patys arba per trečiuosius asmenis išveža iš Lietuvos teritorijos pagal šį įstatymą apmokestinamus gaminius ir (ar) į apmokestinamąją pakuotę įpakuotus gaminius, yra atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ar pakuotės atliekomis už tokį apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės  kiekį, koks buvo išvežtas iš Lietuvos per mokestinį laikotarpį (metus). Reikia turėti dokumentus, patvirtinančius tokių gaminių išvežimą iš Lietuvos.

Gamintojai ir importuotojai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ar pakuotės atliekomis už visą gaminių ar pakuotės kiekį, jei vykdo Vyriausybės nustatytas gaminių bei pakuotės atliekų naudojimo ir perdirbimo užduotis ir pateikia dokumentus, patvirtinančius šių gaminių ar pakuotės atliekų pakartotinai panaudotą arba perdirbtą, arba panaudotą energijai gauti kiekį.

Pakuotė – tai gaminys, pagamintas iš bet kokių medžiagų ir skirtas gaminiams pakuoti, apsaugoti, tvarkyti, gabenti ir pateikti vartotojams (pavyzdžiui, dėžutė saldainiams, maišeliai prekėms, maistui vynioti skirta plėvelė, aliuminio folija, prie gaminio tvirtinamos etiketės).

Mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ar pakuotės atliekomis mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

Mokestis sumokamas ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijos formos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui ir apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiamas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos.


Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pagal šį Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą privalo mokėti mokestį už aplinkos teršimą, privalo tvarkyti teršalų išmetimo į aplinką apskaitą.


Mokestis už aplinkos teršimą gaminių ar pakuotės atliekomis mokamas pagal faktiškai per ataskaitinį laikotarpį pagamintą ar importuotą į Lietuvą apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės kiekį.