23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2005/11
Purkštuvų paruošimas techninei apžiūrai
 • Dr. Remigijus ZINKEVIČIUS, LŽŪU
 • Mano ūkis

Pesticidų purkštuvai yra vienintelės žemės ūkio mašinos, kurioms taikoma techninių apžiūrų sistema. Tinkamai juos paruošę ir pateikę tikrintojui visus reikalingus dokumentus, sutaupysite ir laiko, ir pinigų.


Ruošiant purkštuvus techninei apžiūrai, rekomenduojama patikrinti šiuos jų mazgus:

 • perdavas;
 • siurblį;
 • maišiklį;
 • rezervuarą;
 • valdymo pultą;
 • vamzdynus;
 • filtrus;
 • purškimo siją;
 • purkštukus.


Pirmiausia apžiūrimi perdavų elementai. Būtina patikrinti galios tiekimo veleną, grandines, žvaigždutes ir reduktorių.
Siurblio našumas paprastai nurodomas purkštuvo instrukcijoje arba prie jo korpuso pritvirtintoje plokštelėje.

Paprasčiausia jį patikrinti galima taip: daugiašakį čiaupą pasukus į padėtį „Pripildymas“, tam tikrą laiką (pvz., vieną minutę) stebėti skysčio lygio skalę. Jei esamas siurblio našumas 10 proc. mažesnis už nurodytą instrukcijoje, reikia pakeisti sugedusias membranas arba vožtuvus. Taip pat reikėtų patikrinti, ar siurblys neįsiurbia oro. Jei siurbliu pildomame purkštuvo rezervuare (daugiašakis čiaupas padėtyje „Pripildymas“) matyti oro burbuliukų, reikia patikrinti siurbimo linijos ir filtrų sandarumą.

 
Paprastai siurblio našumas matuojamas, galios tiekimo velenui sukantis 540 min-1 dažniu ir esant įprastam naudojamų purkštukų darbiniam slėgiui. Tai ypač svarbu, jei naudojami inžektoriniai purkštukai. Reikiamas hidraulinio vamzdinio purkštuvo siurblio našumas, esant įprastai skysčio išpurškimo normai (iki 600 l/ha) ir maksimaliam leidžiamam darbiniam greičiui (iki 10 km/val.), apskaičiuojamas taip: prie 5–10 l/min. kiekvienam purkštuvo užgriebio pločio metrui pridedama 5–10 proc. rezervuaro talpos skysčiui maišyti, kai slėgis 5 bar. Pavyzdžiui, 800 l talpos, 12 m užgriebio pločio purkštuvu važiuojant 9 km/val. greičiu, 400 l/ha skysčio išpurkšti reikalingas visų purkštukų našumas 72 l/min. Papildomai hidrauliniam maišikliui reikia 5 proc. rezervuaro talpos (t. y. 40 l/min.). Taigi šio purkštuvo siurblio našumas turėtų būti 112 l/min.


Slėgio pulsavimų išlyginimo įtaisai būtini visiems stūmokliniams, membraniniams ir stūmokliniams-membraniniams siurbliams. Reikėtų patikrinti oro slėgį įtaise, sumontuotame purkštuvo slėgio linijoje. Kai slėgis 1,5–3 bar, rekomenduojamas oro slėgis pulsavimų išlyginimo įtaise 0–1bar, kai slėgis 3–15 bar, oro slėgis turi būti 1–3 bar, o dirbant 15–25 bar darbiniu slėgiu – net 3–4 bar. Nustačius per didelį oro slėgį, galima sugadinti membraną. Jei taip atsitiktų, sugadintą membraną reikia pakeisti.


Apsauginis vožtuvas ir purkštuvo sandarumas tikrinami, esant 10 bar arba instrukcijoje nurodytam maksimaliam slėgiui. Atkreipkite dėmesį, kad manometrai, kurių skalės riba tik 5 bar, dirbant didesniu slėgiu gali sugesti.
Į maišiklį tiekiamo skysčio srauto dydį galima patikrinti taip: nuo hidraulinio maišiklio atjungiama slėgio žarna ir nukreipiama į kitą skysčio surinkimo baką. Įjungus purkštuvą, vieną minutę surenkamas į maišiklį tiekiamas skystis ir išmatuojamas jo kiekis. Skysčio maišymo kokybė gali pablogėti tik dėl per mažo siurblio našumo. Purkštuvuose, kurių rezervuaro talpa iki 1 000 l, hidrauliniam maišikliui turi būti tiekiamas srautas, sudarantis 5 proc. rezervuaro talpos. Iki 2 000 l talpos purkštuvuose šis srautas turėtų būti 3–5 proc., o daugiau kaip 2 000 l – pakaktų 3 proc. rezervuaro talpos.


Rezervuaras turi būti sandarus. Įpylimo angoje turi būti sietas, o jos dangtyje – alsuoklis. Reikėtų sutepti dangčio užraktus, jei būtina, pakeisti guminius sandariklius. Kadangi skysčio lygio matuoklis arba skalė turi būti gerai matomi, neryškias, užterštas skales, žarnas ar įstrigusias plūdes reikėtų išvalyti arba pakeisti. Patartina išjudinti sunkiau besisukinėjančius čiaupus.


Senesniuose purkštuvuose prie čiaupų skysčio likučiams iš rezervuaro išleisti rekomenduojama pritvirtinti trumpas žarnas, kad skystis netekėtų ant purkštuvo rėmo. Purkštuvai su rezervuaro pripildymo įtaisais turi būti su atbuliniu vožtuvu, o pripildymo žarnos – su apsauginiu tinkleliu, kurio akučių dydis ne didesnis kaip 20 mm. Rezervuaro ir preparatų pakuočių plovimo įtaisai turi veikti. Ruošiantis apžiūrai, reikėtų patikrinti minėtų įtaisų sandarumą.
Visi matavimo, valdymo ir slėgio reguliavimo įtaisai turi būti sandarūs ir patikimai veikti. Valdymo pulte turi būti įrengtas centrinis uždarymo čiaupas. Slėgio reguliavimo įtaisai turi išlaikyti darbinį slėgį, esant pastoviam traktoriaus galios tiekimo veleno sūkių dažniui. Išjungus ir vėl įjungus purkštuvą, darbinis slėgis turi vėl pasiekti buvusią reikšmę (leidžiamas tik 5 proc. nuokrypis). Jei išjungus atskiras purkštuvo sijos sekcijas per purkštukus laša skystis, reikėtų pakeisti nesandarius momentinio uždarymo vožtuvus. Valdymo pultas turi būti gerai matomas.

Traktorininkas dirbdamas turi lengvai pasiekti rankomis valdomą centrinį uždarymo čiaupą, sekcijų valdymo čiaupus ir redukcinį vožtuvą.


Manometro korpuso skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 63 mm, o skalės padalos vertė, esant darbiniam slėgiui iki 5 bar, neturi būti didesnė kaip 0,2 bar. Reikalavimų neatitinkantį manometrą reikėtų pakeisti. Maksimali debitmačių, naudojamų purškiamam skysčiui dozuoti, nuokrypa – 5 proc. matuojamos reikšmės. Pavyzdžiui, jei matuojamo skysčio srauto dydis 60 l/min., tai maksimali leidžiama nuokrypa bus 3 l/min. Jei debitmačio rodmenų nuokrypa yra didesnė, patiems prietaisą reguliuoti nepatartina. Reikėtų kreiptis į kvalifikuotus meistrus.


Purkštuvo vamzdynai turi būti sandarūs ir taip išvedžioti, kad į visus purkštukus būtų tiekiamas pakankamas ir vienodas skysčio kiekis. Vamzdynų ir sujungimų sandarumą reikėtų tikrinti, esant maksimaliam leidžiamam slėgiui, bet ne didesniam kaip 10 bar. Skystis neturėtų lašėti. Tikrinant reikėtų įvertinti manometro skalės ribas. Žarnos turėtų būti nesulenktos, neįtrūkusios, gerai pritvirtintos. Jos neturi kliūti už purkštuvo dalių ar būti apipurškiamos. Reikėtų apžiūrėti purkštuvą darbo metu ir, jei reikia, pritvirtinti daugiau laikiklių, o pažeistas žarnas pakeisti. Patartina naudoti originalias atsargines dalis, nes nekokybiškos žarnos gali sprogti.


Purkštuvo siurbimo ir slėgio linijose turi būti bent po vieną filtrą. Jei jų trūksta, reikėtų jų įrengti daugiau. Taip pat patartina patikrinti, ar veikia apsauginis vožtuvas. Purkštukų filtrai nėra slėgio linijos filtrai. Ruošiant purkštuvą apžiūrai, reikėtų įvertinti visų filtrų sandarumą bei įsitikinti, ar nepažeistos atskiros jų dalys.


Purkštuvo sija turi būti tiesi ir visomis kryptimis stabili. Tarpai nuo jos iki apipurškiamų augalų gali svyruoti ±10 cm. Sijos tiesumas tikrinamas, ištempus siūlą tarp kraštinių purkštukų. Reikėtų patikrinti, kaip veikia apsauginiai jos įtaisai. Jie turi nekliudyti sijai atsilenkti, esant kliūčiai, ir vėl grąžinti ją į pradinę padėtį. Nesuteptus alyva įtaisus patartina sutepti. Ilgesnės kaip 10 m sijos galuose turi būti apsaugos. Jei jų nėra, apsaugas reikėtų sumontuoti. Sijos kilnojimo, svyravimų slopinimo bei jos posvyrio reguliavimo įtaisai turi veikti. Reikėtų patikrinti, ar, paspaudus žemyn vieną arba kitą sijos galą, ji sugrįžta į pradinę padėtį. Purkštuvo sija koreguojama tam tikrose vietose ant jos uždėjus svorius.


Visi purkštukai, jų filtrai ir momentiniai uždarymo vožtuvai turi būti suderinti vienas su kitu, o jų tipai ir dydžiai nesiskirti. Ruošiantis apžiūrai, rekomenduojama išimti purkštukus ir jų filtrus išvalyti, o skirstomuosius vamzdžius išplauti švariu vandeniu. Naudojant laikiklius su keliais purkštukais, reikėtų įsitikinti, ar jų deriniai visur yra vienodi. Stebint purkštuvo darbą, taip pat reikėtų įvertinti, ar visi purkštukai purškia tolygiai ir ar jie sijos atžvilgiu nustatyti vienodu kampu (5–10o). Baigus purkšti, skystis pro purkštukus neturi lašėti ilgiau kaip 5 sekundes. Išpurškiamo skysčio lašelių paskleidimo tolygumą galima patikrinti, išmatavus visų ant sijos esančių purkštukų našumą. Naudojami specialūs debitmačiai arba matavimo indai. Kiekvieno purkštuko našumo paklaida neturi viršyti ±5 proc., palyginti su vidurkiu arba 15 proc., palyginti su nurodomais gamintojo instrukcijose naujų purkštukų našumo duomenimis.