Mano Ūkis 2003/08
Rugiai kiaulių pašaruose
  • Lina NAVICKIENĖ, dr. Edmundas PAULAUSKAS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO KONSULTAVIMO TARNYBA
  • Mano ūkis

Pas­ta­ruo­ju me­tu ne­ma­žai ūki­nin­kų pra­dė­jo do­mė­tis, ar kiau­lėms ga­li­ma duo­ti ru­gių. Pa­gal moks­li­nin­kų re­ko­men­da­ci­jas ru­giai kiau­lių pa­ša­ruo­se ga­li su­da­ry­ti tik iki 30 pro­cen­tų. Laz­di­jų ra­jo­ne Vei­sie­jų ver­slo ir tech­no­lo­gi­jos mo­kyk­lo­je kon­sul­tan­tai pa­ban­dė šių pa­ša­rų kie­kį pa­di­din­ti iki 50 pro­cen­tų.

 

Vei­sie­jų ver­slo ir tech­no­lo­gi­jų mo­kyk­la dir­ba 70 ha že­mės, sė­ja 20 ha ru­gių. Mo­kyk­los ūky­je au­gi­na­mos Lie­tu­vos bal­to­sios kiau­lės, ku­rios pa­gal veis­li­nin­kys­tės spe­cia­lis­tų ver­ti­ni­mus yra vie­nos iš ge­riau­sių ša­ly­je. Kiau­lės lai­ko­mos ge­ro­mis są­ly­go­mis ir še­ria­mos su­ba­lan­suo­tais pa­ša­rų mi­ši­niais.

 

Yra ži­no­ma, kad ru­giuo­se yra me­džia­gų, ku­rias kiau­lės sun­kiai virš­ki­na, ta­čiau, pri­dė­jus fer­men­tų prie­dų, virš­ki­na­mu­mą ga­li­ma pa­di­din­ti. Che­mi­nė ru­gių su­dė­tis pa­na­ši kaip kvie­čių, ta­čiau dėl blo­ges­nio sko­nio kiau­lės juos pras­čiau ėda. Taip pat ru­giuo­se ma­žai ne­pa­kei­čia­mų­jų ami­no rūgš­čių ir daug ne­krak­mo­li­nių po­li­sa­cha­ri­dų, ku­rių kiau­lių or­ga­niz­mas ne­pa­si­sa­vi­na, dėl to su­trin­ka virš­ki­ni­mas, kiau­lės su­ser­ga dia­rė­ja. Ru­gių virš­ki­na­mu­mui pa­ge­rin­ti ban­do­mo­sios gru­pės kiau­lėms prie pa­ša­rų bu­vo pri­dė­ta prie­dų, ku­rių su­dė­ty­je yra fer­men­tų kom­po­zi­ci­jos VILZIM MR – tai gry­bi­nės ir bak­te­ri­nės kil­mės fer­men­tų kom­plek­sas, ku­ris pa­ge­ri­na ru­gių virš­ki­na­mu­mą. Vie­nai to­nai kom­bi­nuo­to­jo pa­ša­ro pa­kan­ka 0,5 kg mul­tien­zi­mi­nės fer­men­tų kom­po­zi­ci­jos.

 

Ban­dy­mas tru­ko 120 die­nų. Bu­vo su­da­ry­tos 2 ana­lo­giš­kos Lie­tu­vos bal­tų­jų veis­lės nu­jun­ky­tų par­še­lių gru­pės (kiek­vie­no­je po 12). Kon­tro­li­nės gru­pės par­še­liai bu­vo še­ria­mi ru­giais, mie­žiais, gri­kiais, kviet­ru­giais (ly­gio­mis da­li­mis), bul­vė­mis, šak­nia­vai­siais, pie­nu ir bal­ty­mi­niais pa­pil­dais. Jiems bu­vo ga­mi­na­mas drėg­nas šių pa­ša­rų mi­ši­nys. Ban­do­mo­sios gru­pės par­šai ga­vo sau­sų, ūky­je pa­ruoš­tų kom­bi­nuo­tų­jų pa­ša­rų. Pas­ta­ro­sios gru­pės par­še­liai prie jų bu­vo pra­ti­na­mi pa­laips­niui. Iki 30 kg svo­rio par­šai bu­vo še­ria­mi 3 kar­tus per pa­rą to­kiu pa­ša­rų kie­kiu, ku­rį su­ės­da­vo per va­lan­dą po pa­ša­rų iš­da­li­ni­mo. Vė­liau tuo pa­čiu prin­ci­pu bu­vo še­ria­mi 2 kar­tus per pa­rą. Pas­ku­ti­nį pe­nė­ji­mo mė­ne­sį, sie­kiant pa­di­din­ti kiau­lių rau­me­nin­gu­mą ir su­ma­žin­ti ga­my­bos kaš­tus, pa­ša­rų kie­kis bu­vo su­ma­žin­tas. Kiau­lai­tės ga­vo po 2,65-2,9 kg, o kast­ra­tai – ne dau­giau kaip 2,7 kg pa­ša­rų per pa­rą. Au­gan­čios kiau­lės bu­vo sve­ria­mos vie­ną kar­tą per mė­ne­sį.

 

Kon­tro­li­nės gru­pės kiau­lių šė­ri­mas bu­vo su­skirs­ty­tas į at­ski­rus pe­ri­odus, per ku­riuos jos ga­vo skir­tin­go mais­tin­gu­mo pa­ša­rų. Jei kiau­lės bū­tų še­ria­mos vie­no­do mais­tin­gu­mo pa­ša­rais, aug­tų lė­čiau. Be to, pa­di­dė­tų pa­ša­rų są­nau­dos, taip pat ir kai­na (2 len­te­lė).

 

Kon­tro­li­nės gru­pės kiau­lėms per ban­dy­mą su­šer­ti pa­ša­rai kai­na­vo 399 Lt pi­giau ne­gu ban­do­mo­sioms, ta­čiau, kad kon­tro­li­nės kiau­lės pa­siek­tų ban­do­mų­jų kiau­lių svo­rį, jas rei­kė­tų au­gin­ti dar 33 die­nas ir kiek­vie­nai pa­pil­do­mai su­šer­ti po 88,5 kg pa­ša­rų, ku­rie kai­nuo­tų 36,29 Lt. Svar­bu ne vie­no ki­log­ra­mo pa­ša­ro kai­na, bet 1 kg svo­rio pri­aug­ti rei­ka­lin­gų pa­ša­rų kai­na bei 1 kg kiau­lie­nos savikai­na.

 

Ban­do­mo­sios gru­pės kiau­lės 1 kg prie­svo­rio pri­aug­ti su­var­to­jo 1,71 kg pa­ša­rų ma­žiau ne­gu kon­tro­li­nės gru­pės. Iš vi­so per 120 ban­dy­mo die­nų ban­do­mo­sios gru­pės par­šai su­ėdė po 61 kg ma­žiau pa­ša­rų, bet pri­au­go vi­du­ti­niš­kai po 19 kg dau­giau ne­gu kon­tro­li­nės.

 

Kiau­lių au­gi­mo in­ten­sy­vu­mas taip pat bu­vo skir­tin­gas. Ban­do­mo­ sios gru­pės kiau­lės vi­du­ti­niš­kai per pa­rą pri­au­go po 158 g dau­giau ne­gu kon­tro­li­nės. Šios gru­pės kiau­lių au­gi­mo tem­pai pri­ly­go ES ša­lių ly­giui.

 

Ban­do­mo­sios gru­pės kiau­lių au­gi­mo in­ten­sy­vu­mas to­ly­giai di­dė­jo iki 80 kg svo­rio. Nuo 80 kg svo­rio, kad pa­di­dė­tų rau­me­nin­gu­mas, pa­ša­rų bu­vo duo­da­ma ma­žiau, to­dėl prie­svo­riai ne­di­dė­jo. Pas­ku­ti­nio­jo svė­ri­mo me­tu apa­ra­tu Pig­log-105 bu­vo nu­sta­ty­tas kiau­lių rau­me­nin­gu­mas ir la­ši­nių sto­ris. Ap­do­ro­jus ma­ta­vi­mo duo­me­nis, abie­jų gru­pių kiau­lės bu­vo su­skirs­ty­tos į kla­ses pa­gal SEUROP kla­si­fi­ka­ci­ją. Esant vie­no­dam svo­riui, rau­me­nin­ges­nės bu­vo ban­do­mo­sios gru­pės kiau­lės.    

 

Naujienų prenumerata

Verslo informacija
Orai