23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/07
Naujos technologijos Suvalkijoje
  • Jur­ga ZALECKIENĖ
  • Mano ūkis

Ša­kių ra­jo­no ūki­nin­ko Juo­zo An­ta­na­vi­čiaus lau­kuo­se su­reng­tą UAB „Ke­mi­ra GrowHow“ lau­ko die­ną jau ga­li­ma pa­va­din­ti tra­di­ci­ne. Ne pir­mus me­tus be­si­tę­sian­tis ben­dra­dar­bia­vi­mas ne­nu­vy­lė nė vie­nos pu­sės. Šva­rūs, veš­liai ža­liuo­jan­tys pa­sė­liai – pats ge­riau­sias to įro­dy­mas.

 

Juo­zas An­ta­na­vi­čius ūki­nin­kau­ti pra­dė­jo nuo 15 hek­ta­rų. Kas­met pa­dvi­gu­bin­da­vęs plo­tus, per 12 me­tų iš­plė­tė ūkį iki 800 ha. „Su tu­ri­ma tech­ni­ka toks že­mės plo­tas man op­ti­ma­liau­sias“, - įsi­ti­ki­nęs Juo­zas. Di­džiau­sius plo­tus už­ima ja­vai (va­sa­ri­niai ir žie­mi­niai kvie­čiai, sa­lyk­li­niai mie­žiai), va­sa­ri­niai rap­sai (žie­mi­niai iš­ša­lo), bul­vės (27 ha), ku­ku­rū­zai, li­nai. Dėl ne­ma­žos kau­pia­mų­jų au­ga­lų da­lies lau­kuo­se ne­sun­ku iš­lai­ky­ti tin­ka­mą sė­jo­mai­ną.

 

Juo­zas – ne že­mės ūkio spe­cia­lis­tas, to­dėl nuo pat pir­mų­jų ūki­nin­ka­vi­mo die­nų lan­kė­si įvai­riuo­se se­mi­na­ruo­se, mo­ky­muo­se ir da­bar jau­čia­ esąs su­kau­pęs pa­kan­ka­mai pa­tir­ties, bet ver­ti­na ir įsi­klau­so į spe­cia­lis­tų re­ko­men­da­ci­jas. „Au­gi­ni­mo tech­no­lo­gi­jos spar­čiai to­bu­lė­ja, vos ne kas­met ten­ka iš­ban­dy­ti šį tą nau­jo“, - sa­ko ūki­nin­kas.

 

Šie­met be­ne di­džiau­sia nau­jo­vė Juo­zo lau­kuo­se - pa­gal pro­jek­tą „LORIS že­mė­la­piai“ da­ry­tos žie­mi­nių kvie­čių bei sa­lyk­li­nių mie­žių lau­kų nuo­trau­kos. Re­mian­tis pa­sė­lių būk­le, su­da­ry­tos trę­ši­mo ir che­mi­nės ap­sau­gos (fun­gi­ci­dų) re­ko­men­da­ci­jos. Pa­sak „Ke­mi­ra GrowHow“ va­dy­bi­nin­ko Eval­do Ur­bai­čio, šia­me pro­jek­te šie­met da­ly­vau­ja per 30 ūkių. Ma­žiau­sias fo­to­gra­fuo­tas lau­kas bu­vo apie 20 ha, di­džiau­sias – 160 ha plo­to. „Tai pa­slau­ga iš tiks­lio­sios ar­ba tau­so­ja­mosios žem­dir­bys­tės sri­ties, orien­tuo­ta į ūki­nin­kus, no­rin­čius efek­ty­viai pa­nau­do­ti ag­ro­che­mi­nes prie­mo­nes, “val­dy­ti” der­lių ir jo ko­ky­bę bei tau­so­ti dir­vą, - sa­ko E.Ur­bai­tis. – Kol kas ji tei­kia­ma ne­mo­ka­mai. Ta­čiau, kaip pa­ro­dė pra­ėju­sių me­tų pa­tir­tis, Lie­tu­vos ūki­nin­kai su­pran­ta ir ver­ti­na šios pa­slau­gos ver­tę bei tei­kia­mą nau­dą ir yra pa­si­ruo­šę mo­kė­ti.“

 

Pa­slau­gos es­mė ta, kad ne­si­sten­gia­ma su­ly­gin­ti vi­so lau­ko der­lin­gu­mo. Jei ma­tai, kad iš vie­nos lau­ko da­lies ga­li­ma gau­ti di­des­nį der­lių, tai jį ir rei­kia gau­ti. O skur­džių vie­tų mak­si­ma­liai tręš­ti tik­rai ne­ver­ta, pi­ni­gus ge­riau pa­tau­py­ti.

 

„Per­nai iš ke­le­tos ūkių iš­gir­do­me pa­dė­kos žo­džių, - pri­si­me­na E.Ur­bai­tis. – Pa­vyz­džiui, sa­lyk­li­nių mie­žių lau­kus pa­gal mū­sų re­ko­men­da­ci­jas jie kū­lė at­ski­ro­mis da­li­mis ir ga­vo ko­ky­biš­kus sa­lyk­li­nius mie­žius bei pa­ša­ri­nius grū­dus“.

 

Daž­niau­siai Juo­zą An­ta­na­vi­čių kon­sul­tuo­jan­tis „Ke­mi­ra GrowHow“ ag­ro­no­mas kon­sul­tan­tas Ro­mas Dab­ri­la pri­pa­žįs­ta, kad kai ku­riuos au­ga­lus (pa­vyz­džiui, bul­ves) ūki­nin­kas taip ge­rai įgu­do au­gin­ti, kad pa­ta­ri­mų ne­be­rei­kia. Kasmet vis dau­giau Ša­kių ra­jo­no ūki­nin­kų tiks­liai lai­ko­si tech­no­lo­gi­nių re­ko­men­da­ci­jų: tam rei­kia ne tik su­pra­ti­mo, bet ir re­a­lių ga­li­my­bių. Tar­ki­me, pa­sė­lį me­tas purkš­ti man­ga­nu, o ūki­nin­kas nie­kur ne­gau­na pa­si­sko­lin­ti purkš­tu­vo. Kai pa­ga­liau gau­na – jau vė­lu, purkš­ti ne­be­ver­ta. „Ma­nau, apie 70 proc. Ša­kių ra­jo­no žem­dir­bių jau ga­li pa­nau­do­ti sa­vo lau­kuo­se tai, ką no­ri“, - sa­ko R.Dab­ri­la.

 

Va­sa­ri­niams kvie­čiams aug­ti są­ly­gos šie­met ne­blo­gos, o žie­mi­niai po žie­mos bu­vo stip­riai nu­ken­tė­ję. Da­bar jau at­si­ga­vę, tik re­to­ki, bet tai duo­da ir šio­kios to­kios nau­dos – ge­rai vė­jo pra­pu­čia­muo­se pa­sė­liuo­se ma­žai pli­to milt­li­gė. „O ken­kė­jų bus ne­ma­žai, - spė­ja BASF A/S tech­ni­nis kon­sul­tan­tas Bal­ti­jos ša­ly­se Dai­nius Šti­ti­lis. – Jau yra trip­sų, le­mų, pjūk­le­lių, ko ge­ro bus ir ama­rų. Jei pa­sė­ly­je ra­si­te krū­vas bo­ru­žių, reiš­kia, jos dėl kaž­ko ten tu­pi – grei­čiau­siai dėl ama­rų“.

 

Lau­ko die­no­je iš­girs­ti kon­kre­tūs pa­ta­ri­mai ir pa­ma­ty­ta re­a­li jų nau­da gal pa­stū­mės ūki­nin­kus drą­siau ryž­tis tai­ky­ti nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas ir sa­vo lau­kuo­se – tai tu­ri at­si­pirk­ti.