Mano Ūkis 2003/07
Kiaulių supirkimo tvarka ir skerdenų skirstymas
  • Prof. Gražina JANUŠKEVIČIENĖ LIETUVOS VETERINARIJOS AKADEMIJA
  • Mano ūkis

Straips­nio „Kiau­lių sker­de­nų ko­ky­bės ver­ti­ni­mas“ pa­bai­ga, pra­džia Nr. 6

 

Kiau­lių su­pir­ki­mo tvar­ka

 

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mes ūkio mi­nis­te­ri­ja pa­ren­gė „Kiau­lių su­pir­ki­mo ir įkai­no­ji­mo pa­gal svo­rį ir ko­ky­bę tai­syk­les“. Jų lai­ky­tis pri­va­lo vi­sos sker­dyk­los, ku­rio­se ver­ti­na­ma kiau­lių sker­de­na ir už ją at­si­skai­to­ma su kiau­lių par­da­vė­jais pa­gal sker­de­nos svo­rį ir ko­ky­bę (rau­me­nin­gu­mą).

 

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) patvir­tin­tos sker­dyk­los su­per­ka kiau­les ir iš­ra­šo nu­sta­ty­tos for­mos važ­ta­raš­tį (lyd­raš­tį), ku­rio vie­nas eg­zem­plio­rius pa­lie­ka­mas par­da­vė­jui. Pri­rei­kus pir­kė­jas tu­ri su­pa­žin­din­ti par­da­vė­ją su kiau­lių sker­de­nų kla­si­fi­ka­vi­mo nuo­sta­tais. Per­ka­mos kiau­lės tu­ri bū­ti sve­ria­mos in­di­vi­du­a­liai gy­vu­liams sver­ti skir­to­mis svars­tyk­lė­mis, tu­rin­čio­mis ga­lio­jan­tį vals­ty­bi­nės pa­tik­ros spau­dą.

 

At­vež­tas į sker­dyk­lą kiau­les tu­ri ap­žiū­rė­ti ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas, pa­tik­rin­ti kiau­lių iden­ti­fi­ka­vi­mo nu­me­rius, am­žių, ly­tį.

 

Duo­me­nys apie kiek­vie­na­me gar­de esan­čias kiau­les (jos par­da­vė­jo var­das, pa­var­dė ar­ba įmo­nės pa­va­di­ni­mas, kiau­lių skai­čius, kiau­lės iden­ti­fi­ka­vi­mo nu­me­ris) re­gist­ruo­ja­mi įmo­nės gy­vu­lių ap­skai­tos do­ku­men­tuo­se dviem eg­zem­plio­riais.

 

At­vež­tos kiau­lės tu­ri bū­ti pa­skers­tos ne vė­liau kaip per 12 val. nuo važ­ta­raš­ty­je pa­žy­mė­to at­ve­ži­mo į sker­dyk­lą lai­ko, iš­sky­rus tuos at­ve­jus, kai kiau­les ap­žiū­rin­tis ve­te­ri­na­ri­jos ins­pek­to­rius nu­spren­džia ki­taip. Kiau­lių sker­de­noms su­tei­kia­mas die­nos sker­di­mo ei­lės nu­me­ris bei kiau­lės iden­ti­fi­ka­vi­mo nu­me­ris. Jie tu­ri bū­ti pa­žy­mė­ti ant sker­de­nos taip, kad kiau­lę bū­tų ga­li­ma iden­ti­fi­kuo­ti ki­tuo­se sker­de­nų tvar­ky­mo eta­puo­se.

 

At­si­skai­tant su par­da­vė­ju, dėl ga­ra­vi­mo nuos­to­lių sker­de­nos svo­ris ma­ži­na­mas 2 proc. To­kia tvar­ka ga­lio­ja ES. Jei sker­de­nos sve­ria­mos, pra­ėjus 45 min. po kiau­lės pa­sker­di­mo, tai nu­sta­tant sker­de­nos įskai­ti­nę ma­sę, 2 pro­cen­tai ma­ži­na­mi 0,1 pro­cen­to kas 15 mi­nu­čių.

 

Duo­me­nys apie sker­de­nų įskai­ti­nę ma­sę tu­ri bū­ti sau­go­mi sker­dyk­lo­je ne ma­žiau kaip 3 mė­ne­sius. Sker­de­nų ver­ti­ni­mo do­ku­men­ta­ci­ja tu­ri bū­ti kiau­lių su­pir­ki­mo vie­to­je.

 

At­si­žvel­giant į ES ga­lio­jan­čią tvar­ką, Lie­tu­vo­je bu­vo pa­tvir­tin­tas kiau­lių sker­de­nos api­brė­ži­mas. Kiau­lės sker­de­na – tai pa­skers­tas, be krau­jo kiau­lės kū­nas su oda, gal­va, uo­de­ga, prie­ki­nė­mis ir už­pa­ka­li­nė­mis ko­jo­mis, be vi­daus or­ga­nų, vi­daus rie­ba­lų, inks­tų, diaf­rag­mos ir ly­ties or­ga­nų. Sker­de­nos ko­ky­bė - tai sker­de­nos rau­me­nin­gu­mas, išreikštas pro­cen­tais.

 

Sker­de­nų skirs­ty­mas

 

Pri­tai­kius Eu­ro­po­je ga­lio­jan­čią kiau­lių kla­si­fi­ka­ci­jos sis­te­mą, pa­grin­di­nis ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus yra sker­de­nos svo­ris ir rau­me­nin­gu­mas. Šio prin­ci­po lai­ko­ma­si Lie­tu­vo­je. Sker­de­nos rau­me­nin­gu­mas yra api­brė­žia­mas kaip sker­de­nos rau­me­ni­nio au­di­nio svo­rio ir sker­de­nos svo­rio san­ty­kis, iš­reikš­tas pro­cen­tais. Sker­de­nos rau­me­nin­gu­mas ma­tuo­ja­mas kai­rė­je sker­de­nos pu­sė­je ir žy­mi­mas kla­sė­mis. Pa­gal rau­me­nin­gu­mą kiau­lių sker­de­nos skirs­to­mos į 6 kla­ses (S, E, U, R, 0, P).

 

Blo­gos ko­ky­bės sker­de­nų rau­me­nin­gu­mas ne­ver­ti­na­mas

 

Kiau­lių sker­de­nų, ku­rio­se nu­sta­ty­ti pa­to­lo­gi­niai po­ky­čiai, at­vi­ri kau­lų lū­žiai, dėl ku­rių au­di­niuo­se at­si­ra­do krau­jos­ru­vos, ku­rių ne­tai­syk­lin­gai per­pjau­tas stu­bu­ras, rau­me­nin­gu­mas ne­ver­ti­na­mas. Už šias sker­de­nas bus at­si­skai­to­ma ša­lims su­si­ta­rus. Jei vie­na sker­de­nos pu­sė ne­ati­tin­ka sker­de­nos rei­ka­la­vi­mų, tai ga­li bū­ti ver­ti­na­mas ki­tos sker­de­nos pu­sės rau­me­nin­gu­mas.

 

Iš­spaus­din­ti kiau­lių sker­de­nų ver­ti­ni­mo duo­me­nys (ma­tuo­jat rau­me­nin­gu­mo ma­tuok­liu FOM) ar­ba sker­de­nų ver­tin­to­jo už­pil­dy­ti pro­to­ko­lai (ma­tuo­jant in­tras­ko­pu) kiek­vie­nos dar­bo die­nos pa­bai­go­je ar­ba vė­liau­siai ki­tos dar­bo die­nos pra­džio­je tu­ri bū­ti per­duo­ti įmo­nės bu­hal­te­ri­jai, kur ap­skai­čiuo­ja­ma kiek­vie­nos kiau­lės sker­de­nos kai­na.

 

Sker­de­nų žy­mė­ji­mas

 

Pa­sver­tos, iš­ma­tuo­tos ir įver­tin­tos kiau­lių sker­de­nos pri­va­lo bū­ti su­ženklin­tos. Sker­de­nų žen­kli­ni­mo bū­das tu­ri bū­ti su­de­rin­tas su VMVT ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja. Kiau­lių sker­de­nos tu­ri bū­ti žen­kli­na­mos spau­du ir eti­ke­te. Spau­dus de­da ir eti­ke­tes tvir­ti­na sker­de­nų ver­tin­to­jai. Spau­das tu­ri bū­ti at­spa­rus iš­ori­niams po­vei­kiams, kad ne­iš­bluk­tų, o nau­do­ja­mas ra­ša­las ne­ga­li bū­ti tok­siš­kas. Rai­džių ir skai­čių aukš­tis tu­ri bū­ti ne ma­žes­nis kaip 2 cm. Žen­kli­na­mos abi kiau­lių sker­de­nos pu­sės. Spau­das de­da­mas ant kiek­vie­nos sker­de­nos blauz­dos vi­di­nės pu­sės ar­ba ant kum­pio. Spau­de tu­ri bū­ti nu­ro­do­ma sker­de­nos rau­me­nin­gu­mo kla­sė (S, E, U, R, 0, P). Ga­li­ma žy­mė­ti elek­tri­niais ar ki­to­kiais žy­mek­liais. Žy­me­nys tu­ri bū­ti aiš­kūs, įskai­to­mi, ne­blun­kan­tys.

 

Eti­ke­tė­je tu­ri bū­ti įra­šy­ta sker­de­nos ka­te­go­ri­ja, rau­me­nin­gu­mo kla­sė, sker­dyk­los ve­te­ri­na­ri­nio pa­tvir­ti­ni­mo nu­me­ris, pa­skers­tos kiau­lės in­di­vi­du­a­lus (iden­ti­fi­ka­vi­mo) sker­di­mo nu­me­ris, pa­sker­di­mo da­ta ir įskai­ti­nis sker­de­nos svo­ris. Eti­ke­tės mat­me­nys - ne ma­žes­ni kaip 5x10 cm, o jo­je nu­ro­dy­ti duo­me­nys aiš­kiai įskai­to­mi. Eti­ke­tė tu­ri bū­ti at­spa­ri drėg­mei, tem­pe­ra­tū­ros svy­ra­vi­mams, ap­sau­go­ta nuo klas­to­ji­mo ir tin­ka­ma pri­tvir­tin­ti tik vie­ną kar­tą. Eti­ke­tės tvir­ti­na­mos prie kiek­vie­no sker­de­nos ket­vir­čio.

 

Ve­te­ri­na­ri­nės po­sker­di­mi­nės eks­per­ti­zės me­tu nu­sta­čius li­gą, sker­de­nos iš sker­di­mo li­ni­jos tu­ri bū­ti per­kel­tos į spe­cia­lią pa­tal­pą. To­kių sker­de­nų mė­sa, at­li­kus pa­pil­do­mus ty­ri­mus ir įver­ti­nus jos tin­ka­mu­mą žmo­nių mais­tui, ter­miš­kai ap­do­ro­ja­ma ar­ba su­nai­ki­na­ma.

 

Ak­tą dėl sker­de­nos bro­ka­vi­mo tu­ri su­ra­šy­ti ko­mi­si­ja, su­si­de­dan­ti iš ce­cho meist­ro, ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jo ir sker­de­nų ver­tin­to­jo. Ak­tas su­ra­šo­mas tri­mis eg­zem­plio­riais, iš ku­rių vie­nas per­duo­da­mas par­da­vė­jui, ant­ras - sker­dyk­los bu­hal­te­ri­jai, tre­čias - ve­te­ri­na­ri­jos ins­pek­to­riui.

 

Kuo rau­me­nin­ges­nė, tuo bran­ges­nė

 

Pa­svė­rus ir įver­ti­nus kiau­lių sker­de­nas, sker­dyk­los bu­hal­te­ri­ja tu­ri ap­skai­čiuo­ti sker­de­nos kai­ną. Ji pri­klau­so nuo sker­de­nos svo­rio ir ko­ky­bės (rau­me­nin­gu­mo). Ba­zi­nė sker­de­nos kai­na skel­bia­ma. Kiek­vie­na sker­dyk­la ga­li nu­si­sta­ty­ti sa­vo ba­zi­nę kai­ną. Ta­čiau, kaip ro­do Eu­ro­pos ša­lių pa­ty­ri­mas, ba­zi­nė sker­de­nos kai­na dau­ge­ly­je sker­dyk­lų yra pa­na­ši. Ba­zi­nė sker­de­nos kai­na - sker­dyk­los nu­sta­ty­ta kai­na, ku­rią ji mo­ka už 51-51,9 proc. rau­me­nin­gu­mo ati­tin­ka­mo svo­rio sker­de­ną. Aiš­ku, kad ba­zi­nė sker­de­nos kai­na pri­klau­so nuo rin­kos. Pa­vyz­džiui, Da­ni­jo­je 1997 m. sker­de­nos ba­zi­nė kai­na bu­vo 13,80, o 1998 m. – 6,11 kro­nų (apie 2,8 Lt) už vie­ną sker­de­nos ki­log­ra­mą.

 

Jei­gu kiau­lių sker­de­nos rau­me­nin­gu­mas ma­žes­nis kaip 51 proc. ar di­des­nis ne­gu 51,9 proc., sker­de­nos kai­na skai­čiuo­ja­ma pa­gal kai­nų nu­sta­ty­mo ko­e­fi­cien­tus. Vi­sos sker­dyk­los tu­ri tai­ky­ti vie­no­dus kai­nos nu­sta­ty­mo ko­e­fi­cien­tus už sker­de­nas, ne­ati­tin­kan­čias ba­zi­nės sker­de­nos kai­nos pa­ra­met­rų. Kuo di­des­nis kiau­lių sker­de­nos rau­me­nin­gu­mas, tuo kiau­lie­na bran­ges­nė. Pa­gal Da­ni­jos mė­sos ty­ri­mo ins­ti­tu­to moks­li­nin­kų pa­teik­tas re­ko­men­da­ci­jas, di­džiau­sia kai­na tu­rė­tų bū­ti mo­ka­ma už 70-90 kg sve­rian­čias sker­de­nas.

 

Kiau­lės rin­kos kai­na – tai kai­na be pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio, ku­rią pir­kė­jas mo­ka par­da­vė­jui pa­gal sker­de­nos įskai­ti­nį svo­rį ir rau­me­nin­gu­mą. Sker­dyk­la pri­va­lo tai­ky­ti įmo­nės va­do­vo pa­tvir­tin­tą kai­ni­nin­ką pa­gal sker­de­nų svo­rį ir rau­me­nin­gu­mo kla­ses. Kai­ni­nin­kai tu­ri bū­ti kiau­lių su­pir­ki­mo vie­to­se. Už ser­gan­čias kiau­les, ku­rių sker­de­nos pri­pa­žin­tos ne­tin­ka­mos mais­tui ar tin­ka­mos tik ter­miš­kai ap­do­ro­tos, mo­ka­ma pa­gal at­ski­rą įmo­nės va­do­vo pa­tvir­tin­tą kai­ni­nin­ką. Bro­kuo­jant sker­de­nos da­lį pa­gal ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jo ak­tą, už li­ku­sią sker­de­nos da­lį at­si­skai­to­ma ša­lių su­si­ta­ri­mu.

 

Kai dėl sker­dyk­los kal­tės ne­ga­li­ma iden­ti­fi­kuo­ti jų sa­vi­nin­ko, kiau­les pri­vers­ti­nai pa­sker­dus trans­por­ta­vi­mo me­tu ar­ba joms nu­gai­šus dėl pir­kė­jo kal­tės bei jas pa­sker­dus vė­liau nu­sta­ty­to lai­ko, už kiau­les at­si­skai­to­ma pa­gal sker­de­nos ma­sę, ap­skai­čiuo­tą tai­kant sker­dyk­los pa­tvir­tin­tus vi­du­ti­nius me­ti­nius mė­sos iš­ei­gų nor­ma­ty­vus, re­mian­tis pir­mi­niais kiau­lės svo­rio, ly­ties ir am­žiaus įra­šais važ­ta­raš­ty­je (lyd­raš­ty­je). Kiau­lių rin­kos kai­na ap­skai­čiuo­ja­ma, pri­ski­riant jai U rau­me­nin­gu­mo kla­sę.

 

Pir­kė­jas ne vė­liau kaip per dvi dar­bo die­nas nuo kiau­lės pa­sker­di­mo pri­va­lo iš­ra­šy­ti par­da­vė­jui gy­vu­lių pir­ki­mo kvi­tą, ku­ris ga­lu­ti­nai už­pil­do­mas pa­gal kiau­lių važ­ta­raš­čio (lyd­raš­čio) bei sker­de­nų kla­si­fi­ka­ci­jos duo­me­nis. Par­da­vė­jui pa­rei­ka­la­vus, in­for­ma­ci­ja apie kiau­lių sker­de­nos įver­ti­ni­mo re­zul­ta­tus tu­ri bū­ti tei­kia­ma kiau­lės pa­sker­di­mo ar­ba ki­tą die­ną.

 

Pre­ten­zi­jos dėl sker­de­nų kla­si­fi­ka­ci­jos tu­ri bū­ti pa­teik­tos ne vė­liau kaip ki­tą die­ną po kiau­lių pa­sker­di­mo. Ki­lus gin­čui dėl ko­ky­bės įver­ti­ni­mo (iki įsto­ji­mo į ES lai­ko­tar­piu), sker­dyk­la pri­va­lo su­lai­ky­ti sker­de­nos re­a­li­za­vi­mą 24 val. Per tą lai­ką, da­ly­vau­jant par­da­vė­jui ir pir­kė­jui ar­ba jų at­sto­vams, pa­kar­to­ja­mas at­šal­dy­tos sker­de­nos ver­ti­ni­mas. Ne­at­vy­kus gin­čą ini­ci­ja­vu­sios pu­sės at­sto­vui, lai­ko­ma, kad pir­mo­jo sker­de­nos ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tai yra tei­sin­gi. Ne­iš­spren­dus gin­čo, par­da­vė­jas ga­li raš­tiš­kai kreip­tis į vals­ty­bi­nę kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­ją. Šios tar­ny­bos at­sto­vai pri­va­lo pa­tik­rin­ti sker­de­nų ver­tin­to­jo dar­bą ne vė­liau kaip per 7 dar­bo die­nas nuo skun­do ga­vi­mo. Ver­tin­to­jas už ne­tei­sin­gą sker­de­nų ver­ti­ni­mą at­sa­ko įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka. Vi­si ki­ti gin­čai spren­džia­mi Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka.    

 

Naujienų prenumerata

Verslo informacija
Orai