23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/07
Ar­bū­zams rei­kia karštos va­sa­ros
  • Ni­jo­lė MAROČKIENĖ, LIETUVOS SODININKYSTĖS IR DARŽININKYSTĖS INSTITUTAS
  • Mano ūkis

Ar­bū­zai – ši­lu­mą mėgs­tan­tys vie­na­me­čiai žoli­niai au­ga­lai, ki­lę iš Pie­tų Af­ri­kos. Lie­tu­vos kli­ma­to są­ly­gos ar­bū­zams nė­ra pa­lan­kios, to­dėl ge­riau juos au­gin­ti po­lie­ti­le­ni­niuo­se šilt­na­miuo­se ar po prie­dan­go­mis lau­ke, bet karšto­mis va­sa­ro­mis vai­siai su­noks­ta ir lau­ke.

Tik­rie­ji ar­bū­zai (Cit­rul­lus la­na­tus  (Thunb.) Mat­sum et Na­kai) tu­ri stip­rią šak­nų sis­te­mą, pra­si­skver­bian­čią į že­mę iki 5 m, į šo­nus – iki 7 m. šliaužian­tys stie­bai išau­ga iki 5 m il­gio. Pa­si­ren­kant veis­lę, bū­ti­na at­si­žvelg­ti į ve­ge­ta­ci­jos truk­mę. Lie­tu­vo­je tin­ka au­gin­ti tik anks­ty­vą­sias ar­bū­zų veis­les.

Ge­riau­sia ar­bū­zus sė­ti ba­lan­džio pra­džio­je. Sėk­loms su­dyg­ti op­ti­ma­li vi­du­ti­nė dir­vos tem­pe­ra­tū­ra 12-150C ši­lu­mos. Sė­ja­ma tie­siai į 8-12 cm skers­mens va­zo­nė­lius 1-1,5 cm gy­lyje. Že­mė va­zo­nė­liuo­se tu­ri bū­ti pu­ri ir drėg­na. Ge­riau­siai tin­ka mišinys iš dar­žo že­mės, dur­pių ir la­pi­nės že­mės. Vi­du­ti­niškai su­dygs­ta per 12-16 die­nų. Žy­dė­ti pra­de­da po 45-55 die­nų, o vai­siai už­au­ga per 30-40 die­nų po žy­dė­ji­mo. Šil­tes­nė­mis va­sa­ro­mis vai­siai pa­sie­kia no­ki­mo pra­džios fa­zę. So­di­na­ma 1 m tar­pu­ei­liais, pa­lie­kant 40-50 cm at­stu­mus tarp au­ga­lų. Be skil­čia­la­pių, so­di­na­mi dai­gai tu­ri tu­rė­ti po vie­ną du tik­ruo­sius la­pe­lius. Jei­gu oro są­ly­gos nė­ra pa­lan­kios, pa­so­din­tus ar­bū­zų dai­gus pir­mą­sias dvi sa­vai­tės ver­ta pri­deng­ti ag­rop­lė­ve­le.

At­vi­ro­se vie­to­se ar­bū­zų dai­gus nuo vė­jo ge­rai ap­sau­go ku­li­si­nės juos­tos. Jos ga­li bū­ti su­for­muo­tos iš ku­ku­rū­zų. Pa­pras­tai pa­kan­ka dvie­jų ku­li­sų ei­lių. Ku­ku­rū­zai sė­ja­mi po 2 sėk­las 20-30 cm at­stu­mais. Jie bi­jo šal­nų, to­dėl ne­de­rė­tų sė­ti anks­čiau kaip ge­gu­žės 15-20 d. Ku­li­sams su­da­ry­ti ku­ku­rū­zai sė­ja­mi taip, kad vie­nos juos­tos au­ga­lai aug­tų ki­tos juos­tos tarp­uo­se (šach­ma­tiškai).

Ne­lais­ty­ki­te ar­bū­zų šal­tu van­den­tie­kio van­de­niu. Šilu­mą mėgs­tan­tiems au­ga­lams tai tik­ras nuo­das. Lais­ty­ki­te gau­siai, bet ne dažnai. Ge­riau­sia du kar­tus per sa­vai­tę. Re­gu­lia­riai pu­ren­ki­te, ra­vė­ki­te pik­tžo­les, pa­tręš­ki­te. Pir­mą­jį kar­tą pa­pil­do­mai trę­šia­ma, kai ar­bū­zai išau­gi­na tre­či­ą­jį tik­rą­jį la­pą. Be ka­lio, fos­fo­ro, ar­bū­zams rei­kia ir azo­to. Trą­šų san­ty­kis NPK 1:2:1. Ar­bū­zai jaut­rūs chlo­rui, to­dėl pa­si­rin­ki­te trą­šas be chlo­ro. Pa­lan­kio­mis me­te­o­ro­lo­gi­nė­mis są­ly­go­mis lie­pos mė­ne­sio pir­mo­je pu­sė­je rei­kia nu­gnyb­ti pa­grin­di­nio ir šo­ni­nių stie­bų vir­šū­nes.

Pir­mie­ji arbūzai su­noks­ta rug­pjū­čio pir­mo­je pu­sė­je. Vi­du­ti­niš­kai vai­siai sve­ria 1,7 kg. Ant vie­no au­ga­lo leidžia­ma aug­ti 3-4 arbūzams. Tuo­met jie už­au­ga di­des­ni, vie­no­džiau su­noks­ta. Su­no­ku­sių vai­sių apa­čia gels­va ar­ba gel­to­na, o ža­lių – bal­ta.

Ar­bū­zai yra la­bai jaut­rūs daž­nai jau rug­sė­jo ant­ro­je pu­sė­je pa­si­tai­kan­čioms šal­noms. Vai­siai nu­ski­na­mi iki šal­nų ir bai­gia­mi no­kin­ti ge­rai vė­di­na­mo­je, šal­to­je pa­tal­po­je.

Au­gin­ti re­ko­men­duo­ja­ma anks­ty­vą­sias veis­les Su­gar Ba­by, Ata­mans­kij, Sa­liut. Ve­ge­ta­ci­jos pe­ri­odas vi­du­ti­niškai tę­sia­si 90 die­nų. Šios veis­lės at­spa­rios li­goms.

Pri­klau­so­mai nuo oro są­ly­gų, der­lius svy­ruo­ja nuo 23 iki 32 t/ha. Vai­siaus svo­ris nuo 1,7 iki 5,4 kg. Nu­skin­ti arbūzai iš­si­lai­ko iki 2 mė­ne­sių. Sėk­los dai­gios išlie­ka 4-5 me­tus.