23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/05
Tin­ka­mi pa­ša­rai – rau­me­nin­gos kiau­lės
  • Dr. Ed­mun­das PAULAUSKAS, Ele­na KIZIENĖ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO KONSULTAVIMO TARNYBA
  • Mano ūkis

Pa­sau­lio ir ES rin­ko­se di­des­nę pa­klau­są tu­ri lie­sa ir rau­me­nin­ga mė­sa. Lie­ses­nės mė­sos rei­ka­lau­ja ir Lie­tu­vos var­to­to­jai, tad kiau­lių au­gin­to­jams iš­ky­la nau­jas tiks­las – pe­nė­ti kiau­les taip, kad jų sker­de­no­je su­si­kaup­tų kuo ma­žiau rie­ba­lų. Be to, nuo 2002 m. ge­gu­žės Lie­tu­vo­je įves­ta nau­ja at­si­skai­ty­mo už re­a­li­zuo­tus gy­vu­lius tvar­ka ūki­nin­kus ir že­mės ūkio ben­dro­ves ska­ti­na au­gin­ti rau­me­nin­ges­nes kiau­les.

 

Pa­grin­di­niai nau­jo­jo stan­dar­to ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jai yra sker­de­nos svo­ris, rau­me­nų ir rie­ba­lų kie­kis sker­de­no­je. Rau­me­nin­ga, plo­nes­niais la­ši­niais sker­de­na su­per­ka­ma bran­giau. Rau­me­nų kie­kis pri­klau­so ne tik nuo ge­ne­ti­nių kiau­lių sa­vy­bių. Di­de­lę įta­ka kiau­lių rau­me­nin­gu­mui tu­ri šė­ri­mas. Ban­dy­mais nu­sta­ty­ta, kad pe­ni­mas kiau­les še­riant su­ba­lan­suo­tais pa­ša­rais ir tai­kant ati­tin­ka­mas pe­nė­ji­mo tech­no­lo­gi­jas, sker­de­nų rau­me­nin­gu­mas sie­kia 55 proc. ir dau­giau. La­bai svar­bu, kad kiau­lių pa­ša­ruo­se bū­tų rei­kia­mas apy­kai­tos ener­gi­jos kie­kis ir jos san­ty­kis su bal­ty­mais, įsi­sa­vi­na­mu li­zi­nu ir ki­to­mis ne­pa­kei­čia­mo­mis ami­no rūgš­ti­mis. Be to, kiau­lėms au­gant kei­čia­si mais­to me­džia­gų po­rei­kiai, to­dėl pe­nė­ji­mo ei­go­je bū­ti­na keis­ti kom­bi­nuo­tų­jų pa­ša­rų mais­tin­gu­mą.

 

Sie­kiant nu­sta­ty­ti ne­vie­no­do šė­ri­mo ly­gio įta­ką skir­tin­gos ly­ties ir ge­no­ti­po kiau­lių au­gi­mui, rau­me­nin­gu­mui, pa­ša­rų su­var­to­ji­mui bei eko­no­mi­niams ro­dik­liams, Smil­gių že­mės ūkio ben­dro­vė­je (Pa­ne­vė­žio r.) bu­vo at­lik­tas pa­ro­do­ma­sis kiau­lių šė­ri­mo ban­dy­mas, ku­ris tru­ko 93 die­nas. Ban­dy­mo me­tu tri­jų gru­pių kiau­lai­tės ir kast­ra­tai (Šve­di­jos jorkšyrai bei Lie­tu­vos bal­tų­jų ir Šve­di­jos jork­šy­rų miš­rū­nai) bu­vo še­ria­mi skir­tin­go mais­tin­gu­mo kom­bi­nuo­tai­siais pa­ša­rais su pa­ša­rų pa­pil­dais. Vi­sų gru­pių kiau­lėms bu­vo su­da­ry­tos vie­no­dos lai­ky­mo są­ly­gos, bet tai­ky­tas skir­tin­gas šė­ri­mo ly­gis. Kiau­lės bu­vo še­ria­mos iš au­to­ma­ti­nių šė­ryk­lų ir ga­vo pa­kan­ka­mai van­dens.

 

Kon­tro­li­nės gru­pės kiau­lės vi­są ban­dy­mo lai­ko­tar­pį bu­vo še­ria­mos vie­no­do mais­tin­gu­mo pa­ša­ru, ku­rio 1 kg bu­vo 12,5 MJ apy­kai­tos ener­gi­jos (AE) ir 16,8 proc. bal­ty­mų (žali proteinai). Vie­nam MJ apy­kai­tos ener­gi­jos te­ko 0,61 g įsi­sa­vi­na­mo li­zi­no.

Pir­mos ir ant­ros gru­pės kiau­lių pe­nė­ji­mas bu­vo su­skirs­ty­tas į du pe­ri­odus. Pir­ma­sis pe­ri­odas – nuo 25 iki 60 kg svo­rio, ant­ra­sis – dau­giau ne­gu 60 kg svo­rio.

 

Pir­muo­ju pe­ri­odu I gru­pės kiau­lių kom­bi­nuo­ta­ja­me pa­ša­re bu­vo 12,5 MJ apy­kai­tos ener­gi­jos ir 14,2 proc. bal­ty­mų, 1 MJ apy­kai­tos ener­gi­jos te­ko 0,59 g įsi­sa­vi­na­mo li­zi­no. Ant­ruo­ju šė­ri­mo pe­ri­odu šios gru­pės kiau­lių pa­ša­re bu­vo 12,5 MJ AE ir 13,6 proc. bal­ty­mų, o 1 MJ apy­kai­tos ener­gi­jos te­ko 0,51 g įsi­sa­vi­na­mo li­zi­no.

 

II gru­pės kiau­lės pir­mo­jo pe­ri­odo me­tu bu­vo še­ria­mos pa­ša­ru, ku­rio 1 kg bu­vo 12,5 MJ AE ir 16,6 proc. bal­ty­mų, 1 MJ apy­kai­tos ener­gi­jos te­ko 0,66 g įsi­sa­vi­na­mo li­zi­no. Ant­ruo­ju pe­ri­odu kiau­lių pa­ša­re bu­vo 12,5 MJ AE ir 14,5 proc. bal­ty­mų, 1 MJ AE te­ko 0,56 g įsi­sa­vi­na­mo li­zi­no (2 len­te­lė).

 

Ban­dy­mo pra­džio­je kom­bi­nuo­tų­jų pa­ša­rų mais­tin­gu­mas bu­vo nu­sta­ty­tas „Ag­ro­che­mi­nių ty­ri­mų“ la­bo­ra­to­ri­jo­je. Pa­ša­rų re­cep­tai pa­reng­ti, nau­do­jan­tis kom­piu­te­ri­nė­mis pro­gra­mo­mis. Mais­tin­giau­si bu­vo II gru­pės kiau­lių pa­ša­rai, o ma­žiau­siai mais­to me­džia­gų bu­vo I gru­pės kiau­lių pa­ša­ruo­se.

 

Kon­tro­li­nė­je ir II gru­pė­je bu­vo dau­giau kast­ra­tų, I gru­pė­je kiau­lai­čių ir kast­ra­tų skai­čius bu­vo vie­no­das. Ban­dy­mo pra­džio­je kon­tro­li­nės gru­pės par­šai bu­vo vi­du­ti­niš­kai 75 die­nų am­žiaus, I ir II gru­pės – ati­tin­ka­mai 94 ir 95. Kiau­lės bu­vo sve­ria­mos kar­tą per mė­ne­sį. Po kiek­vie­no svė­ri­mo bu­vo ap­skai­čiuo­ja­mas prie­svo­ris, pa­ša­rų są­nau­dos 1 kg prie­svo­rio pri­aug­ti, su­nau­do­tų pa­ša­rų kai­na ir ki­ti ro­dik­liai.

 

Ban­dy­mo re­zul­ta­tai

 

Kon­tro­li­nė­je gru­pė­je vie­na kiau­lė kri­to ir trys bu­vo iš­bro­kuo­tos. II gru­pė­je bu­vo iš­bro­kuo­ta vie­na kiau­lė. Kiau­lių au­gi­mo tem­pai ir ki­ti ro­dik­liai at­ski­ro­se gru­pė­se bu­vo ne­vie­no­di.

 

I ir II gru­pės kiau­lės per ban­dy­mo lai­ko­tar­pį vi­du­ti­niš­kai už­au­go  ati­tin­ka­mai po 6 ir 9 kg dau­giau ne­gu kon­tro­li­nės. At­ski­rais au­gi­mo pe­ri­odais kon­tro­li­nės ir ti­ria­mų gru­pių kiau­lių au­gi­mo di­na­mi­ka bei in­ten­sy­vu­mas bu­vo skir­tin­gas.

 

I ir II gru­pės kiau­lės vi­du­ti­niš­kai per pa­rą pri­au­go po 13 ir 42 g dau­giau ne­gu kon­tro­li­nės. Vi­so­se gru­pė­se spar­čiau au­go Lie­tu­vos bal­tų­jų ir Šve­di­jos jork­šy­rų (ŠJ) miš­rū­nai. Kon­tro­li­nė­je gru­pė­je miš­rū­nai au­go spar­čiau už gry­na­veis­lius ŠJ vi­du­ti­niš­kai po 195 g, o I ir II gru­pė­se ati­tin­ka­mai po 55 ir 135 g per pa­rą. Vi­sų gru­pių kast­ra­tai au­go grei­čiau ne­gu kiau­lai­tės.

 

Pa­ša­rų są­nau­dos ir kon­ver­si­ja

 

Pri­klau­so­mai nuo kiau­lių au­gi­ni­mo tech­no­lo­gi­jos, lai­ky­mo bū­do ir ki­tų veiks­nių, pa­ša­rų są­nau­dos kiau­lie­nos ga­my­bos kaš­tuo­se su­da­ro 65-85 proc. To­dėl ma­ži­nant kiau­lie­nos sa­vi­kai­ną vi­sa­da krei­pia­mas dė­me­sys į pa­ša­rus.

 

I ir II gru­pės kiau­lių kom­bi­nuo­tuo­siuo­se pa­ša­ruo­se bu­vo skir­tin­gas bal­ty­mų, įsi­sa­vi­na­mo li­zi­no kie­kis ir san­ty­kis su apy­kai­tos ener­gi­ja. I gru­pės kiau­lių pa­ša­ruo­se bu­vo mi­ni­ma­lus bal­ty­mų ir ami­no rūgš­čių kie­kis, II gru­pės – di­des­nis už vi­dur­kį. Vi­sų gru­pių kiau­lės su­ėdė skir­tin­gus kom­bi­nuo­tų­jų pa­ša­rų kie­kius, pa­ša­rų są­nau­dos ki­log­ra­mui prie­svo­rio taip pat skir­tin­gos (3 len­te­lė). Ban­do­mų­jų gru­pių kiau­lėms pa­ša­rų su­šer­ta ma­žiau ne­gu kon­tro­li­nės gru­pės. Jos 1 kg prie­svo­rio pri­aug­ti su­var­to­jo vi­du­ti­niš­kai po 0,5 kg kom­bi­nuo­tų­jų pa­ša­rų ma­žiau ne­gu kon­tro­li­nės gru­pės kiau­lės. Ta­čiau pas­ta­ro­sios gru­pės pa­ša­rai bu­vo pi­giau­si. Ki­log­ra­mui svo­rio pri­aug­ti su­var­to­tų pa­ša­rų kai­na kon­tro­li­nės ir I gru­pės be­veik ne­si­sky­rė, o II gru­pės kiau­lių bu­vo 0,32 Lt di­des­nė už kon­tro­li­nės.

 

Kiau­lie­nos sa­vi­kai­nos ma­ži­ni­mo bū­dai

  • Kiau­les šer­ti su­ba­lan­suo­tais pašarais.
  • Kom­bi­nuo­tuo­sius pa­ša­rus ga­min­ti iš pi­gių ža­lia­vų. Svar­bu ne kon­kre­taus pa­ša­ro kai­na, o ki­log­ra­mui prie­svo­rio su­nau­do­tų pa­ša­rų kai­na.
  • Pe­nė­ji­mo lai­ko­tar­pį su­skirs­ty­ti į at­ski­rus pe­ri­odus ir kiek­vie­no pe­ri­odo me­tu kiau­les šer­ti to­kio mais­tin­gu­mo pa­ša­rais, ku­rie ati­tik­tų kiau­lių fi­zio­lo­gi­nius po­rei­kius. Mais­tin­ges­nių pa­ša­rų kai­na yra di­des­nė, bet jų rei­kia tik jau­niems ma­žes­nio svo­rio gy­vu­liams. Vė­liau ga­li­ma šer­ti ma­žiau mais­tin­gais pi­ges­niais pašarais.
  • Kad kiau­lės ne­nu­tuk­tų ir pa­di­dė­tų rau­me­nin­gu­mas, tam tik­rais lai­ko­tar­piais re­ko­men­duo­ja­ma ma­žin­ti pa­ša­ro kie­kį.

  

Gy­vų kiau­lių ir jų sker­de­nų rau­me­nin­gu­mas

 

Pa­sie­kus 40 kg svo­rį, par­šų la­ši­nių sto­ris ir rau­me­nin­gu­mas kiek­vie­ną ban­dy­mo mė­ne­sį svė­ri­mo me­tu bu­vo nu­sta­to­mas apa­ra­tu Pig­log-105. Pra­ėjus dviem die­noms po pas­ku­ti­nio­jo kiau­lių svė­ri­mo ir ma­ta­vi­mo, Kre­ke­na­vos ag­ro­fir­mo­je bu­vo at­lik­tas kon­tro­li­nis kiau­lių sker­di­mas. Iš kiek­vie­nos gru­pės bu­vo at­rink­ta po 5 kiau­les, ku­rias pa­sker­dus nu­sta­ty­tas sker­de­nų svo­ris, rau­me­nin­gu­mas ir kla­sė pa­gal SEUROP kla­si­fi­ka­ci­ją. Rau­me­nin­gu­mas bu­vo nu­sta­ty­tas apa­ra­tu Fat-o-Me­at’er. Gy­vų kiau­lių ir jų sker­de­nų ma­ta­vi­mo ro­dik­liai be­veik ne­si­sky­rė.

 

Iki 60 kg svo­rio par­šų rau­me­nin­gu­mas pa­gal apa­ra­to Pig­log-105 pa­ro­dy­mus bu­vo 55-62 proc. Di­dė­jant kiau­lių svo­riui (per 65 kg), di­dė­ja jų la­ši­nių sto­ris ir kin­ta rau­me­nin­gu­mas, ypač Lie­tu­vos bal­tų­jų ir Šve­di­jos jork­šy­rų miš­rū­nų ir kast­ra­tų. Rau­me­nin­ges­nės bu­vo kiau­lės, šer­tos pa­ša­rais su di­des­niu bal­ty­mų ir įsi­sa­vi­na­mo li­zi­no kie­kiu. Kiau­lai­tės bu­vo rau­me­nin­ges­nės už kast­ra­tus.

 

Kon­tro­li­nės gru­pės kiau­lės šer­tos vie­no­do mais­tin­gu­mo, bet pi­ges­niais pa­ša­rais au­go lė­čiau ir su­nau­do­jo dau­giau pa­ša­rų ne­gu I ir II gru­pės kiau­lės. Re­a­li­za­vus po vie­ną vi­du­ti­nio svo­rio I ir II gru­pės kiau­lę bū­tų gau­ta ati­tin­ka­mai po 24 ir 36 Lt pa­ja­mų dau­giau ne­gu už kon­tro­li­nę kiaulę.