23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/05
Pieno gamybos sąlygos Latvijoje
  • Prof. Bronius KAVOLĖLIS ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJOS INSTITUTAS
  • Mano ūkis

Už par­duo­tą pie­ną Lat­vi­jos ūki­nin­kai gau­na 43 proc. pa­ja­mų, nors pie­no su­pir­ki­mo kai­na nė­ra di­de­lė (apie 0,55 Lt). Sa­vi­kai­ną nu­le­mia ban­dos dy­dis, iš­mil­žis, tai­ko­mos tech­no­lo­gi­jos ir ma­ši­nos, dar­bo už­mo­kes­tis bei ki­tos prie­žas­tys. Pvz., mel­žiant lat­viš­kais melž­tu­vais 5 kar­ves, ku­rių me­ti­nis pro­duk­ty­vu­mas 4 000 kg, pie­no ki­log­ra­mo sa­vi­kai­na yra 0,56 Lt, o kai iš­mil­žis 5 000 kg – 0,50 ct. Pa­di­dė­jus me­ti­niam iš­mil­žiui 1 000 kg, pie­no sa­vi­kai­na su­ma­žė­ja 6 ct ar­ba vi­du­ti­niš­kai 10 proc.

 

Pie­no sa­vi­kai­nos struk­tū­ra

47-55 proc.

pašarai ir krai­kas

5-16 proc.

pa­sta­to eks­plo­a­ta­ci­ja (išlai­dos re­mon­tui ir at­nau­ji­ni­mui)

14-21 proc.

ma­ši­nų eks­plo­a­ta­ci­ja (iš­lai­dos de­ga­lams, re­mon­tui ir at­nau­ji­ni­mui)

5-10 proc.

dar­bo užmo­kes­tis

13 proc.

ki­tos iš­lai­dos (ve­te­ri­na­ri­nė prie­žiū­ra, mo­kes­čiai, drau­di­mas).

 

Ma­ži­nant pie­no sa­vi­kai­ną, di­džiau­sias dė­me­sys ski­ria­mas pi­giam ir ko­ky­biš­kam pa­ša­rui ruoš­ti. Šak­nia­vai­sius ir šie­ną pa­kei­tus si­lo­su, pie­no sa­vi­kai­na su­ma­žė­ja 15 proc.

 

Be to, la­bai svar­bu ma­žin­ti pa­sta­to kai­ną. Tvar­to kai­na ma­ži­na­ma, nau­do­jant pi­ges­nes me­džia­gas, sta­tant leng­vų kon­struk­ci­jų ne­ap­šil­tin­tas (šal­tąsias) kar­vi­des.

 

Kai sta­to ran­go­vas, šal­tojo tvar­to kar­vės vie­ta kai­nuo­ja apie 2 900 Lt, o ap­šil­tin­to – 8 700-11 600 Lt, t.y. 3-4 kar­tus di­des­nė. Be­veik tiek pat kar­tų di­des­nės ir pa­sta­to eks­plo­a­ta­ci­nės iš­lai­dos. Šal­toji kar­vi­dė grei­čiau pa­sta­to­ma. Per 10 me­tų iš at­skai­ty­mų pa­sta­tui at­nau­jin­ti su­kau­pia­mos lė­šos nau­jai kar­vi­dei. To­dėl, at­si­ra­dus nau­joms tech­no­lo­gi­joms, po 15 me­tų ji be nuos­to­lių ga­li bū­ti nu­griau­ta.

 

Kuo di­des­nė ban­da, tuo mo­der­nes­nę tech­no­lo­gi­ją bei bran­ges­nes ma­ši­nas ap­si­mo­ka nau­do­ti. Pvz., ma­žiau­sia pie­no sa­vi­kai­na nau­do­jant lat­viš­kas ma­ši­nas, kai ban­dos dy­dis ne ma­žes­nis kaip 50 kar­vių. Jei me­ti­nis iš­mil­žis 5 000 kg, pie­no sa­vi­kai­na 42 ct, jei me­ti­nis iš­mil­žis 4 000 kg sa­vi­kai­na pa­di­dė­ja iki 46 ct. No­rint eko­no­miš­kiau­siai iš­nau­do­ti mo­der­nią Va­ka­rų tech­ni­ką, ban­dos dy­dis tu­rė­tų bū­ti bent 175 kar­vės. Ži­nia, at­si­sa­kius kai ku­rios tech­ni­kos, pvz., au­to­ma­ti­nių šė­ryk­lų, op­ti­ma­lus ban­dos dy­dis su­ma­žė­ja.

 

1974-1990 m. Lat­vi­jo­je bu­vo pa­sta­ty­tas 231 pie­ni­nin­kys­tės kom­plek­sas, ku­ria­me lai­ko­ma be­veik po 400 kar­vių. Ana­lo­giš­ka sta­ty­ba vy­ko ir Lie­tu­vo­je. Svar­biau­sias to­kio kom­plek­so pa­sta­tas yra 21 m plo­čio ir 72 m il­gio kar­vi­dė, ku­rio­je gy­vu­liai ri­ša­mi. Pa­gal lat­vių skai­čia­vi­mus, to­kią kar­vi­dę per­pus pi­giau mo­der­ni­zuo­ti ne­gu sta­ty­ti nau­ją. Vie­nas iš ra­cio­na­liau­sių va­rian­tų re­konst­ruo­ta­me tvar­te įreng­ti bok­sus. Po re­konst­ruk­ci­jos mi­nė­tų mat­me­nų pa­sta­te tel­pa 195 kar­vės. Pa­ša­rai re­konst­ruo­ta­me tvar­te da­li­ja­mi mo­bi­liu mai­šy­tu­vu-da­ly­tu­vu. Mėš­las iš gy­vu­lių vaikš­čio­ji­mo ta­kų ša­li­na­mas skre­pe­riu, kar­vės mel­žia­mos eg­lu­tės ti­po 12 vie­tų (2x6) mel­žyk­lo­je. Pie­nas au­ši­na­mas už­sie­nie­tiš­ka­me šal­dy­tu­ve. Kar­vi­dės grin­dų re­konst­ruk­ci­ja, skai­čiuo­jant vie­nos kar­vės vie­tai, - 232 Lt, o tech­ni­kai – 2 630 Lt, t.y. mo­der­ni­za­ci­ja, skai­čiuo­jant vie­nai kar­vei, kai­nuo­ja 2 862 Lt. Ši kai­na bū­na di­des­nė, jei ten­ka re­konst­ruo­ti vė­di­ni­mo sis­te­mą, lan­gus, du­ris.