23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/05
Nau­jai įre­gist­ruo­ti au­ga­lų apsaugos pre­pa­ra­tai
  • Mano ūkis
  • Mano ūkis

Mod­dus 250 EC (Mo­dus 250 g/l k.e.) - au­gi­mo re­gu­lia­to­rius. Veik­lio­ji me­džia­ga - tri­nek­sa­pak eti­las 250 g/l. Įre­gist­ruo­tas pro­fe­sio­na­liam nau­do­ji­mui žie­mi­niams kvie­čiams nuo iš­gu­li­mo. Nor­ma: 0,4-0,6 l/ha. Žie­mi­niai kvie­čiai purš­kia­mi bam­blė­ji­mo sta­di­jo­je.

 

Fun­ga­zil MLF (Fun­ga­zi­las MLF 50 g/l s.m.e.) - bei­cas pro­fe­sio­na­liam nau­do­ji­mui. Veik­lio­ji medžia­ga - ima­za­li­las 50 g/l. Bei­cuo­ti va­sa­ri­nių mie­žių sėk­las. Ap­sau­go nuo Drech­sle­ra spp. ir iš da­lies nuo Fu­sa­rium spp., dai­gus nuo dryž­gry­bių su­ke­lia­mų pa­šak­nio pu­vi­nių, au­ga­lus anks­ty­vai­siais vys­ty­mo­si tarps­niais - nuo la­pų dryž­li­gių. Nor­ma: 1,0-1,5 l/t. Bei­cuo­ja­ma ne­skies­tu pre­pa­ra­tu.

 

Roun­dup Gold (Raun­da­pas Gold 450 g/l v.t.) – her­bi­ci­das pro­fe­sio­na­liam nau­do­ji­mui. Veik­lio­ji medžia­ga - gli­fo­sa­tas 450 g/l.

 

Skir­tas dau­gia­me­tėms ir vie­na­me­tėms vie­nas­kil­tėms ir dvi­skil­tėms piktžolėms nai­kin­ti. Nor­mos: ja­vams 2,4 l/ha, žir­niams, li­nams, žie­mi­niams ir va­sa­ri­niams rap­sams 2,4–3,2 l/ha; lau­kams, kai der­lius nuim­tas, pū­dy­mams, vais­me­džių po­me­džiams 1,6–3,2 l/ha; dai­gy­nams, me­de­ly­nams, žel­di­niams, spyg­liuo­čių me­de­lių prie­žiū­rai žel­di­niuo­se 1,6-3,2 l/ha; vir­žiams ir minkš­tų­jų la­puo­čių kel­mams nai­kin­ti me­de­ly­nuo­se bei žel­di­niuo­se 3,2-4,8 l/ha, nau­do­jant 1 da­lį Roun­dup Gold ir 3 da­lis van­dens. Ne že­mės ūkio pa­skir­ties plo­tams (elek­tros per­da­vi­mo, naf­to­tie­kių, du­jo­tie­kių li­ni­jų juos­tos, pa­ke­lės, ge­le­žin­ke­liai) nor­ma 2,4–4,8 l/ha.

 

Šis her­bi­ci­das įre­gist­ruo­tas ir in­di­vi­du­a­liam nau­do­ji­mui: vais­me­džiams, uo­gak­rū­miams, so­dų ir uo­gy­nų įvei­si­mui skir­tiems plo­tams, au­ga­lams au­gin­ti ki­tais me­tais skir­tiems plo­tams. Nor­ma: 120 ml/500 m². Gė­ly­nuo­se ir ve­jo­se aukšta­ū­gėms piktžolėms nai­kin­ti nau­do­ja­mas pa­va­sa­rį ar­ba va­sa­rą ap­li­ka­ci­jos (te­pi­mo) bū­du. Ap­li­ka­to­riaus še­pe­tė­liai tu­ri bū­ti ne ar­čiau kaip 10 cm iki kul­tū­ri­nių au­ga­lų vir­šū­nės. Tir­pa­las ruo­šia­mas san­ty­kiu: 1 da­lis Roun­dup Gold ir 3 da­lys van­dens. Her­bi­ci­das tin­ka ap­do­ro­ti plo­tams prieš bul­vių, ko­pūs­tų so­di­ni­mą, mor­kų sė­ją; nor­ma 80 ml/500 m².

 

Purš­kia­mos ve­ge­tuo­jan­čios pikt­žo­lės: var­pu­čiai 10 cm aukš­čio, dau­gia­me­tės dvi­skil­tės pik­tžo­lės skro­te­lės sta­di­jo­je.

 

Pa­sta­ba: Di­des­nę nor­mą pa­tar­ti­na nau­do­ti, kai lau­ke var­pu­čiai gau­siai iš­pli­tę ir vy­rau­ja dau­gia­me­tės dvi­skil­tės (us­nys, pie­nės ir kt.) pik­tžo­lės.

 

Ou­ra­gan with sys­tem 4 (Ura­ga­nas 360 g/l v.t.) - her­bi­ci­das pro­fe­sio­na­liam nau­do­ji­mui. Veik­lio­ji medžia­ga - gli­fo­sa­tas 360 g/l. Tin­ka lau­kams prieš sė­ją: pū­dy­mams 3,0-5,0 l/ha; vais­me­džių po­me­džiams 4,0-5,0 l/ha; žie­mi­niams kvie­čiams iki der­liaus nu­ė­mi­mo 3,0-4,0 l/ha; bul­vėms iki su­dy­gi­mo, gri­kiams iki jų sė­jos 3,0-4,0 l/ha.

Įre­gist­ruo­tas ir in­di­vi­du­a­liam nau­do­ji­mui: plo­tams, skir­tiems au­gin­ti au­ga­lus ki­tais me­tais, vais­me­džių po­me­džiams, bul­vių lau­kams, kol ne­su­dy­gu­sios bul­vės, gri­kiams iki sė­jos 150-200 ml/500 m².

Nai­ki­na dau­gia­me­tes ir vie­na­me­tes vie­nas­kil­tes ir dvi­skil­tes piktžoles.

 

Pa­sta­ba: kai lau­ke gau­su var­pu­čių ir vy­rau­ja dau­gia­me­tės dvi­skil­tės (us­nys, pie­nės ir kt.) pik­tžo­lės, rei­kė­tų nau­do­ti di­des­nę nor­mą.

 

Dev­ri­nol 450 SC (Dev­ri­no­las 450 g/l k.s.) - her­bi­ci­das pro­fe­sio­na­liam nau­do­ji­mui. Veik­lio­ji medžia­ga - nap­ro­pa­mi­das 450 g/l. Skir­tas vie­na­me­tėms vie­nas­kil­tėms ir dvi­skil­tėms piktžolėms nai­kin­ti žie­mi­nių ir va­sa­ri­nių rap­sų pa­sė­liuo­se. Nor­ma: 1,5-2,0 l/ha, įterp­ti prieš rap­sų sė­ją.

 

Trif­lu­rex 24 EC (Trif­lu­rek­sas 240 g/l k.e.) – her­bi­ci­das pro­fe­sio­na­liam nau­do­ji­mui. Veik­lio­ji medžia­ga - trif­lu­ra­li­nas 240 g/l. Skir­tas vie­na­me­tėms vie­nas­kil­tėms ir dvi­skil­tėms piktžolėms nai­kin­ti žie­mi­niuo­se ir va­sa­ri­niuo­se rap­suo­se. Nor­ma: 4,0-6,0 l/ha įter­piant prieš rap­sų sė­ją.

 

Sul­tan 50 SC (Sul­ta­nas 500 g/l k.s.) - her­bi­ci­das pro­fe­sio­na­liam nau­do­ji­mui (įre­gist­ruo­tas lai­ki­nai 2 me­tams). Veik­lio­ji medžia­ga - me­ta­zach­lo­ras 500 g/l. Žie­mi­nių rap­sų lau­kai purškia­mi 2,0-3,0 l/ha, kol rap­sai ne­su­dy­gę ar­ba 1,5-2,5 l/ha, rap­sams su­dy­gus. Va­sa­ri­niai rap­sai - 1,5-2,5 l/ha, kol rap­sai ne­su­dy­gę ar­ba rap­sams su­dy­gus. Nai­ki­na vie­na­me­tes dvi­skil­tes ir kai ku­rias vie­nas­kil­tes piktžoles.

 

Ac­ta­ra 25 WG (Ak­ta­ra 25 % v.d.g.) - in­sek­ti­ci­das in­di­vi­du­a­liam nau­do­ji­mui. Veik­lio­ji medžia­ga - tia­me­tok­sa­mas 250 g/l. Skir­tas bul­vėms nuo ko­lo­ra­do va­ba­lų, ama­rų 4-8 g/10 arų (0,008–0,02 proc. tir­pa­lu); svo­gū­nams (išsky­rus au­gi­na­mus laiškams) nuo ama­rų, svo­gū­ni­nių mu­sių, trip­sų 20-40 g/10 arų (0,04–0,08 proc. tir­pa­lu); ko­pūs­tams (išsky­rus anks­ty­vuo­sius) nuo ama­rų, trip­sų, bal­tu­kų, pe­lėd­gal­vių 16-20 g/10 arų (0,03–0,04 proc. tir­pa­lu); obe­lims, kriau­šėms nuo ama­rų 8 g/10 arų (0,008 proc. tir­pa­lu), obe­lims nuo obe­li­nių žied­graužių, obuo­li­nių vai­sė­džių, lap­su­kių 20 g /10 arų (0,02 proc. tir­pa­lu).

 

Per­re­gist­ruo­ti pre­pa­ra­tai

 

Ag­ro­xo­ne 75 (Ag­rok­so­nas 750 g/l v.t.) - her­bi­ci­das pro­fe­sio­na­liam nau­do­ji­mui. Veik­lio­ji medžia­ga: MCPA 750 g/l.

Ag­ro­xo­ne skir­tas vie­na­me­tėms ir kai ku­rioms dau­gia­me­tėms dvi­skil­tėms piktžolėms nai­kin­ti. Per­re­gist­ruo­tas žie­mi­niams ir va­sa­ri­niams kvie­čiams, ru­giams, mie­žiams, avižoms 1,3–2,0 l/ha; ja­vams su do­bi­lų įsė­liais 0,8–1,0 l/ha; li­nams 0,8-1,3 l/ha; pie­voms ir ga­nyk­loms 2,0 l/ha; var­pi­nėms žo­lėms sėk­lai 1,2–1,8 l/ha.

 

Ne­pra­tęs­ta her­bi­ci­do Ge­sa­gard 500 FW (Ge­za­gar­das 500 g/l k.s.) re­gist­ra­ci­ja dėl ne­pa­kan­ka­mų duo­me­nų apie iš­li­ki­mą ir po­vei­kį ap­lin­kai.

 

Parengė Kris­ti­na VALIONIENĖ

VALSTYBINĖ AUGALŲ APSAUGOS TARNYBA