23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/05
Jo­das svar­bus ir gy­vu­liams
  • Mano ūkis
  • Mano ūkis

Ūki­nin­kai klau­sia, ko­dėl ver­še­liai gims­ta su pa­di­dė­ju­sia skyd­liau­ke ir re­tais plau­kais, ko­dėl kar­tais kar­vės ve­da ne­gy­vą prie­aug­lį. Vie­na iš pa­grin­di­nių šių ne­ga­la­vi­mų prie­žas­čių ga­li bū­ti jo­do trū­ku­mas.

 

Jo­das - bū­ti­nas mik­ro­ele­men­tas

 

Gam­to­je jo­das bu­vo at­ras­tas 1811 m. Ta­čiau jo reikš­mė skyd­liau­kės veik­lai ir gy­vu­lių svei­ka­tai nu­sta­ty­ta tik pra­ėju­sio šimt­me­čio pra­džio­je. Skyd­liau­kė – tai en­dok­ri­ni­nė gy­vu­lių liau­ka, esan­ti ša­lia ger­klų sky­di­nių krem­zlių. Apie 50 proc. or­ga­niz­me esan­čio jo­do su­si­kau­pia skyd­liau­kė­je. Ji iš krau­jo re­zor­buo­ja ne­or­ga­ni­nį jo­dą, pa­ver­čia jį mo­le­ku­li­niu ir var­to­ja hor­mo­nų ti­rok­si­no ir tri­jod­ti­ro­ni­no sin­te­zei. Šie hor­mo­nai ak­ty­vi­na me­džia­gų apy­kai­tą, di­di­na gy­vu­lių pro­duk­ty­vu­mą, ska­ti­na prie­aug­lio au­gi­mą, ge­ri­na rep­ro­duk­ci­nes sa­vy­bes ir stip­ri­na or­ga­niz­mo at­spa­ru­mą.

 

Kai trūks­ta jo­do, gy­vu­lių or­ga­niz­me me­džia­gų apy­kai­ta su­lė­tė­ja 30-40 proc., gy­vu­liai nu­tun­ka, jų au­di­niai iš­burks­ta, oda bū­na sau­sa, šiurkš­ti, daž­nai iš­kren­ta plau­kai, pul­sas re­tas, su­trin­ka virš­ki­ni­mas. Sto­ko­jant or­ga­niz­me jo­do, pa­te­lės ve­da ne­gy­vą ar­ba ne­gy­vy­bin­gą prie­aug­lį su pa­di­dė­ju­sia skyd­liau­ke, re­tais plau­kais. Par­še­liai kar­tais gims­ta sto­rais spran­dais, pli­ki. Kar­vės daž­nai lie­ka bergž­džios, ilgiau trunka jų nėš­tu­mas, ga­li­mi abor­tai, vys­to­si skyd­liau­kės funk­ci­jos ne­pa­kan­ka­mu­mas, ku­rio pa­sek­mė yra glei­vė­tas vi­sos odos pa­brin­ki­mas (mik­se­de­ma), ypač po apa­ti­niuo­ju gal­vi­jų žan­di­kau­liu.

 

Lie­tu­vo­je jo­do trūks­ta smė­lin­guo­se ir dur­pin­guo­se dir­vo­že­miuo­se bei ten, kur iš­kren­ta daug kri­tu­lių. Bal­ti­jos jū­ros van­de­ny­je jo­do taip pat ne­daug – tik 6,5 mg/l.

 

Ra­dio­ak­ty­vus jo­das pavojingas svei­ka­tai

 

Ne pa­slap­tis, kad Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės zo­nos gy­ven­to­jai bai­mi­na­si dėl sa­vo svei­ka­tos: dar ne­iš­blė­so at­si­mi­ni­mai apie Čer­no­by­lio ato­mi­nės elek­tri­nės ava­ri­ją. Ta­čiau grės­mė ne tik žmo­nėms, bet ir gy­vu­liams iš­ky­la ir tuo­met, kai dėl re­ak­to­rių ge­di­mų ato­mi­nė­se elek­tri­nė­se į ap­lin­ką pa­ten­ka trum­pa­am­žių bei il­ga­am­žių ra­dio­ak­ty­vių jo­do izo­to­pų (izo­to­pas – vie­nas to pa­ties che­mi­nio ele­men­to ato­mų, ku­rių bran­duo­liuo­se yra skir­tin­gas neut­ro­nų ir ma­sės skai­čius).

 

Ra­dio­ak­ty­vaus jo­do izo­to­pai, su­si­kau­pę skyd­liau­kė­je, ga­li nu­lem­ti il­ga­lai­kius, o ne­re­tai ir ne­grįž­ta­mus or­ga­niz­mo pa­ki­ti­mus. Bio­lo­giš­kai pa­vo­jin­giau­sias ir la­biau­siai pa­pli­tęs yra ra­dio­ak­ty­vaus jo­do izo­to­pas I131. Jis į or­ga­niz­mą pa­ten­ka ne tik su pa­ša­ru ar mais­tu, bet ir per kvė­pa­vi­mo ta­kus bei odą. La­bai daug ra­dio­ak­ty­vaus jo­do pa­ten­ka į gy­vu­lių or­ga­niz­mą, ga­nant juos že­ma­žo­lė­je pie­vo­je, kai gy­vu­liai nu­ė­da di­de­lius plo­tus (kar­vė per die­ną nu­ė­da žo­lę nuo 160 iki 200 m2) ir nu­laižo nuo ga­nyk­los pa­viršiaus iškri­tu­sias ra­dio­ak­ty­viąsias medžia­gas.

 

Nu­sta­ty­ta, kad į se­pa­ruo­tą pie­ną pa­ten­ka 84 proc., į iš­rū­gas - apie 80 proc., į grie­ti­nė­lę - 16 proc., į pa­su­kas - 13 proc., į svies­tą - 3,5 proc. ra­dio­ak­ty­vaus jo­do izo­to­pų kie­kio, iš­si­ski­rian­čio su pri­melž­tu pie­nu. To­dėl ra­dio­ak­ty­vaus jo­do pa­vo­jaus me­tu, lie­sos pie­no frak­ci­jos mais­tui ne­var­to­ja­mos, ta­čiau, at­si­žvel­giant į ra­dio­met­ri­nių ty­ri­mų re­zul­ta­tus, ga­li bū­ti su­šer­tos gy­vu­liams.

 

Sie­kiant su­ma­žin­ti ra­dio­ak­ty­vių me­džia­gų po­vei­kį gy­vu­lio or­ga­niz­mui, ga­li­mo ap­lin­kos už­ter­ši­mo jo­mis ra­jo­nuo­se bū­ti­na pro­fi­lak­tiš­kai gy­vu­liams duo­ti jo­do pre­pa­ra­tų. Pro­fi­lak­ti­kos tiks­las – skyd­liau­kę pri­so­tin­ti sta­bi­liuo­ju jo­du lai­ku ir tiek, kad ji ne­be­ga­lė­tų pa­si­sa­vin­ti ra­dio­ak­ty­vaus jo­do. Vien­kar­ti­nė pa­ros do­zė kar­vėms 2,5 g ka­lio jo­di­do ar­ba 3,5 g ka­lio jo­da­to.

 

 

Pa­ren­gė Bi­ru­tė LAZARAITIENĖ

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO KONSULTAVIMO TARNYBA