23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/05
Ga­li­ma au­gin­ti pi­giau
  • Al­gi­man­tas BAGDONAVIČIUS
  • Mano ūkis

Apie kiau­li­nin­kys­tės eko­no­mi­ką jau ne­ma­žai ra­šy­ta pra­ėju­sių me­tų žur­na­lo nu­me­riuo­se, ta­čiau pas­ta­ruo­ju me­tu są­ly­gos kiau­li­nin­kys­tei plė­to­ti ypač ne­pa­lan­kios: kiau­lie­nos su­pir­ki­mo kai­na nu­kri­to žemiau sa­vi­kai­nos. Šia­me straips­ny­je ap­tar­si­me kiau­lie­nos sa­vi­kai­nos mažini­mo ga­li­my­bes.

 

No­rint su­ma­žin­ti sa­vi­kai­ną, pir­miau­sia rei­kia ži­no­ti, kas le­mia jos dy­dį. Kiau­li­nin­kys­tės ly­gį są­ly­gi­nai bū­tų ga­li­ma ver­tin­ti abst­rak­čiu še­šia­kam­piu. Kai ku­rie jo punk­tai bu­vo ana­li­zuo­ja­mi 2002 m. Nr. 7 straips­ny­je „Kiau­li­nin­kys­tės sėk­mės pi­ra­mi­dė“. Dėl kiau­lių ge­ne­ti­kos rei­kė­tų pri­min­ti, kad par­ša­ve­dės ne­turėtų bū­ti spe­cia­li­zuo­tų mė­si­nių veis­lių. Ge­ne­ti­ka taps la­bai svar­bi, kai vi­siš­kai įsi­ga­lios nau­ja at­si­skai­ty­mo už kiau­lių sker­de­nas tvar­ka. Kiau­lių svei­ka­tin­gu­mas tu­rė­tų pa­ge­rė­ti, nes 2003 m. sau­sio mėn. VMVT di­rek­to­rius K.Lu­kaus­kas pa­tvir­ti­no įsa­ky­mą „Dėl kiau­lių už­kre­čia­mų li­gų kon­tro­lės“.

 

Di­džiau­sia da­lis (60-80 proc.) iš­lai­dų, skai­čiuo­jant kiau­lie­nos sa­vi­kai­ną, ten­ka pa­ša­rams. Tarp kiau­lių au­gi­ni­mo spe­cia­lis­tų vy­rau­ja dau­gy­bė nuo­mo­nių, kon­cep­ci­jų ir pa­siū­ly­mų. Bu­vo siū­lo­ma kiau­les šer­ti dau­giau bal­ty­mų tu­rin­čiais pa­ša­rais, ta­čiau jie la­bai bran­gūs. Be to, jei ra­cio­ne yra dau­giau kaip 19 proc. bal­ty­mų, or­ga­niz­mas patiria dep­re­si­ją. Kai ku­rie šė­ri­mo spe­cia­lis­tai re­ko­men­duo­ja kiau­lėms duo­ti daug vi­ta­mi­nų ir mik­ro­ele­men­tų, ki­ti siū­lo jų kie­kius ma­žin­ti. Tai­gi kaip pa­si­elg­ti? Ma­tyt vi­sų svar­biau­sia ir yra pa­ties šei­mi­nin­ko po­žiū­ris. Šian­dien, be abe­jo, la­bai rei­ka­lin­gas kom­piu­te­ris, ta­čiau jį kol kas tu­ri ne kiek­vie­nas. Vie­nas už­sie­nio eks­per­tas kar­tą pa­sa­kė: „Ge­riau­sias kom­piu­te­ris yra gas­pa­do­riaus gal­va ir pa­pras­ta skai­čia­vi­mo ma­ši­nė­lė“. Tad pa­mąs­ty­ki­me ir pa­skai­čiuo­ki­me.

 

In­ten­sy­viai ir vi­du­ti­niš­kai in­ten­sy­viai auginamų kiau­lių kom­bi­nuo­tuo­siuo­se pa­ša­ruo­se bal­ty­mų ir ener­gi­jos kie­kiai skir­tin­gi. Ne­in­ten­sy­viai augi­namų kiau­lių pa­ša­ruo­se bal­ty­mų la­bai ma­žai, o vi­ta­mi­nų ir mi­ne­ra­lų tik ket­vir­ta­da­lis rei­ka­lin­gos nor­mos.

 

Pavyzdys

I – 60 proc.

II – 80 proc.

III – 50 proc.

IV – 50 proc.

V – 80 proc.

VI – 50 proc.

 

Iš viso: 370 proc. Taigi šiame pavyzdyje kiaulininkystės lygis vertinamas 61,7 proc. (370:6). Pagal gautą rodiklį, galima daryti išvadas, kaip pagerinti ūkio ekonomiką. Vertinti minėtus punktus turėtų nepriklausomi ekspertai, tačiau gali ir pats šeimininkas

 

 

Ar ver­ta ma­žin­ti bal­ty­mų kie­kį?

 

Bal­ty­mų kie­kis pa­ša­ruo­se tu­ri bū­ti op­ti­ma­lus. Kas at­si­tin­ka, su­ma­ži­nus jų kie­kį? Jei vie­no­je to­no­je kom­bi­nuo­tų­jų pa­ša­rų su­ma­ži­na­mas li­zi­no kie­kis 0,05 proc., par­šų prie­svo­ris per pa­rą su­ma­žė­ja 30-40 g, ta­čiau su­tau­po­mi 6 Lt (tiek at­pin­ga 1 t kom­bi­nuo­to­jo pa­ša­ro). Skai­čia­vi­mo pa­vyz­dy­je nau­do­ja­mi duo­me­nys iš in­ten­sy­viai pe­ni­mų kiau­lių len­te­lių.

160 d. – 42 d. (pir­mo­sios par­še­lio gy­ve­ni­mo die­nos) = 118 d. x 40 g = 4,72 kg mė­sos. Tai­gi iš vie­nos kiau­lės pra­ran­da­ma 4,72 kg mė­sos ar­ba 16,52 Lt (4,72x3,5 Lt/kg).

Per pe­nė­ji­mo lai­ko­tar­pį su­še­ria­ma 236,4 kg pa­ša­rų (247,2 kg – 10,8 kg (per 42 d.). Šia­me pa­ša­rų kie­ky­je su­ma­ži­nus li­zi­no 0,05 proc., su­tau­po­ma 1,42 Lt (6 Lt x 236,4 : 1 000 kg). Tai­gi su­ma­ži­nus li­zi­no kie­kį 0,05 proc., pa­ti­ria­mas 15,1 Lt nuos­to­lis (16,52-1,42).

Ban­dy­mais nu­sta­ty­ta, kad at­jun­kius 0,5 kg dau­giau nei įpras­ta sve­rian­tį par­še­lį, iki 70 d. am­žiaus jis pri­augs 3 kg svo­rio dau­giau. Ar ver­ta par­še­lius šer­ti bran­ges­niais pa­ša­rais ir au­gin­ti in­ten­sy­viai, ro­do šis skai­čia­vi­mas. Ne­in­ten­sy­viai au­gi­na­mi par­še­liai iki at­jun­ky­mo su­ėda 10 kg pi­gių pa­ša­rų, ku­rių ver­tė 8 Lt. In­ten­sy­viai au­gi­na­miems par­še­liams rei­kia spe­cia­lių kom­bi­nuo­tų­jų pa­ša­rų (apie 5,2 kg), ku­rie kai­nuo­ja 14,1 Lt. Tai­gi in­ten­sy­viai au­gi­na­mų par­še­lių pa­ša­rai kai­nuo­ja 6,1 Lt bran­giau (14,1-8), ta­čiau jie pri­au­ga 3 kg dau­giau, o par­da­vus dau­giau sve­rian­tį par­šą pa­ja­mų gau­si­te 10,5 Lt dau­giau (3 kg x 3,5 Lt/kg). Še­rdamas bran­ges­niais, bet ge­res­niais pa­ša­rais, au­gin­to­jas pa­pil­do­mai gau­na 4,4 Lt (10,5-6,1).

 

Tę­si­nys ki­ta­me nu­me­ry­je

 

 

4lenteles ir 1 pav.