23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/05
Augalų vystymosi tarpsniai pagal BBCH skalę
  • Dr. Roma SEMAŠKIENĖ LIETUVOS ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTAS
  • Mano ūkis
Se­mi­na­ruo­se ar spau­do­je dažnai že­mės ūkio au­ga­lų au­gi­ni­mo tech­no­lo­gi­jos vaiz­duo­ja­mos sche­ma­tiškai, o au­ga­lų vys­ty­mo­si tarps­niai žy­mi­mi skait­me­ni­mis. Taip pa­teik­tos tech­no­lo­gi­jos yra in­for­ma­ty­vios ir pa­de­da su­vok­ti pa­si­rink­tų prie­mo­nių nau­do­ji­mo ypa­tu­mus. To­dėl nau­jau­sio­mis au­gi­ni­mo tech­no­lo­gi­jo­mis be­si­do­min­tiems žem­dir­biams bū­ti­na su­pras­ti ko­dais pa­žy­mė­tus au­ga­lų vys­ty­mo­si tarps­nius.

 

Pla­čiau­siai iki šiol bu­vo ži­no­mos ir nau­do­ja­mos ja­vų vys­ty­mo­si ska­lės. Dau­ge­lis tur­būt ži­no Za­dok­so ska­lę. Ji po­pu­lia­riau­sia ir pla­čiai nau­do­ja­ma iki šiol. Ši ska­lė yra de­ta­li ir pa­to­gi nau­do­ti lau­ke. Anks­čiau sche­ma­tiš­kai pa­ruoš­to­se au­gi­ni­mo tech­no­lo­gi­jo­se daž­nai bu­vo nau­do­ja­ma Fe­e­kes-Lar­ge ska­lė, bet ji nė­ra to­kia de­ta­li kaip ki­tos ska­lės (Za­dok­so, Haun, BBCH). Pub­li­ka­ci­jo­se apie ja­vų au­gi­ni­mą už­sie­ny­je, ypač Ame­ri­ko­je, ja­vų vys­ty­mo­si tarps­niai kar­tais api­bū­di­na­mi pa­gal Haun ska­lę, ku­ri pa­rem­ta la­pų iš­si­vys­ty­mo nu­sta­ty­mu. Šia ska­le ne­pa­to­gu nau­do­tis lau­ke bei tuo­met, kai rei­kia at­si­žvelg­ti į ki­tus vys­ty­mo­si in­di­ka­to­rius.

 

Šiuo me­tu pla­čiau­siai nau­do­ja­ma iš­plės­ti­nė BBCH ska­lė. Ji tin­ka­ma vie­no­dais ko­dais api­bū­din­ti pa­na­šius fe­no­lo­gi­nius vys­ty­mo­si tarps­nius dau­ge­liui au­ga­lų rū­šių. Ska­lė bu­vo pa­reng­ta Vo­kie­ti­jo­je, ben­drai dir­bant ke­lių ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jams, ir pri­pa­žin­ta kaip tin­ka­ma nau­do­ti dau­ge­ly­je ša­lių (san­trum­pa BBCH reiškia Bio­lo­gis­che Bun­de­sans­talt, Bun­des­sor­te­namt and CHemical in­dust­ry).

 

BBCH ska­lės de­šim­tai­nis ko­das yra pa­ruoš­tas pla­čiai nau­do­ja­mos Za­dok­so ska­lės pa­grin­du.

 

Au­ga­lų iš­si­vys­ty­mui api­bū­din­ti BBCH ska­lė­je nau­do­ja­mi du ly­giai: pa­grin­di­nis vys­ty­mo­si tarps­nis (angl. prin­ci­pal growth sta­ge) ir ant­ri­nis vys­ty­mo­si tarps­nis (angl. se­con­da­ry growth sta­ge).

 

Vien pa­grin­di­nio vys­ty­mo­si tarps­nio dėl jo il­gu­mo ne­pa­kan­ka tiks­liai api­bū­din­ti au­ga­lo iš­si­vys­ty­mui. Tiks­liam vys­ty­mo­si tarps­niui nu­sta­ty­ti yra nau­do­ja­mas ant­ri­nis vys­ty­mo­si tarps­nis, nes jis trum­pas. Ant­ri­niai vys­ty­mo­si tarps­niai taip pat žy­mi­mi skai­čiais nuo 0 iki 9.

 

Pa­grin­di­niai vys­ty­mo­si tarps­niai
žymi­mi skai­čiais nuo 0 iki 9

0    Dy­gi­mas/ūg­lių lei­di­mas, at­žė­li­mas/pum­pu­rų spro­gi­mas

1    La­pų (pa­grin­di­nio ūg­lio) vys­ty­ma­sis

2    Šo­ni­nių ūg­lių for­ma­vi­masis/krū­mi­ji­ma­sis

3    Stie­bo il­gė­ji­mas (bam­blė­ji­mas) ar­ba skro­te­lės for­ma­vi­ma­sis/ūg­lių vys­ty­ma­sis

4    Ve­ge­ta­ty­vi­nių au­ga­lo da­lių (ku­rios iš­au­gi­na der­lių) ar dau­gi­ni­mo­si or­ga­nų vys­ty­ma­sis/vamz­de­lė­ji­mas

5    Žie­dy­no pa­si­ro­dy­mas/plau­kė­ji­mas

6    Žy­dė­ji­mas

7    Vai­siaus/grū­do vys­ty­ma­sis

8    Vai­sių ir sėk­lų bren­di­mas

9    Se­nė­ji­mas ar­ba ra­my­bės tarps­nis

 

Pa­grin­di­nio ir ant­ri­nio vys­ty­mo­si tarps­nių skai­čių kom­bi­na­ci­ja yra va­di­na­ma dvižen­kliu ko­du. Nau­do­jant dvi­žen­klį ko­dą ga­li­ma la­bai tiks­liai nu­sta­ty­ti vi­sus vys­ty­mo­si tarps­nius dau­ge­liui au­ga­lų.

 

Kai ku­rioms au­ga­lų rū­šims (pvz., agur­kai, po­mi­do­rai, svo­gū­nai, bul­vės) bū­ti­nas dar tiks­les­nis tarps­nių pa­da­li­ji­mas. Tuo­met nau­do­ja­mas trižen­klis ko­das.

 

Lie­tu­vo­je didžiau­sius že­mės ūkio au­ga­lų plo­tus už­ima ja­vai. Jiems ruo­šia­ma dau­giau­sia au­gi­ni­mo tech­no­lo­gi­jų, ku­rio­se la­bai de­ta­liai skait­me­ni­niais ko­dais nu­ro­do­mas trę­ši­mo ir purš­ki­mo her­bi­ci­dais, in­sek­ti­ci­dais, fun­gi­ci­dais ar au­gi­mo re­gu­lia­to­riais lai­kas pa­gal au­ga­lų iš­si­vys­ty­mo tarps­nius. Ja­vų vys­ty­mo­si tarps­nių skait­me­ni­nius ko­dus tu­rė­tų su­pras­ti kiek­vie­nas ja­vų au­gin­to­jas.