23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/01
Par­šia­vi­mo­si tvar­tų re­konst­ruk­ci­ja
  • Pra­nu­tė ŠLA­PAI­TIE­NĖ ŽE­MĖS ŪKIO IN­ŽI­NE­RI­JOS INS­TI­TU­TAS
  • Mano ūkis

Dau­gu­ma kiau­lių au­gin­to­jų šian­dien jau su­pran­ta, kad ge­res­nių ga­my­bos ro­dik­lių ga­li­ma su­lauk­ti tik įdie­gus pa­žan­gias tech­no­lo­gi­jas, ku­rios ne tik lei­džia su­ma­žin­ti dar­bo ir pa­ša­rų są­nau­das, bet ir su­da­ro ge­res­nes kiau­lių lai­ky­mo są­ly­gas. Ge­rų ga­my­bos re­zul­ta­tų ne­pa­siek­si­me, jei ne­iš­sau­go­si­me gi­mu­sių par­še­lių, ne­su­da­ry­si­me jiems ir par­ša­ve­dei ge­rų lai­ky­mo są­ly­gų, ati­tin­kan­čių na­tū­ra­lią kiau­lių elg­se­ną.

 

Vie­ni iš mo­der­nes­nių yra len­kų fir­mos „Mar­dar“ par­šia­vi­mo­si gar­dai, apie ku­riuos bu­vo ra­šy­ta žur­na­le spa­lio mė­ne­sį. Kaip juos įsi­reng­ti įvai­raus plo­čio kiau­li­dė­se, kaip tin­ka­mai su­pla­nuo­ti tvar­tą, kad ja­me bū­tų pa­to­gu dirb­ti ūki­nin­kui, o są­ly­gos gy­vu­liams lai­ky­ti bū­tų tin­ka­mos?

 

Lie­tu­vo­je daž­niau­siai bu­vo sta­to­mos 9; 12 ir 18 m plo­čio kiau­li­dės. De­vy­nių met­rų plo­čio kiau­li­dė­je (1 pav.) ga­li­ma įreng­ti tris ei­les firmos „Mar­dar“ par­šia­vi­mo­si gar­dų, ta­čiau tuo­met šė­ri­mo ta­kai bus siau­ri. Tai­gi sau­siems pa­ša­rams da­ly­ti tiks ran­ki­niai ve­ži­mė­liai ar­ba trans­por­te­riai. Jei par­ša­ve­dės še­ria­mos jo­va­lu, ga­li­ma įreng­ti vamz­di­nę pa­ša­rų da­li­ji­mo sis­te­mą. Šiuo at­ve­ju ne­ga­li­ma pa­nau­do­ti elek­tri­fi­kuo­tų bė­gi­nių da­ly­tu­vų, nes šė­ri­mo ta­kai per siau­ri. Abiem at­ve­jais van­dens gir­dyk­lė par­ša­ve­dei įren­gia­ma virš lo­vio, o par­še­lių – prie jų lo­ve­lio.

 

Par­še­lius ga­li­ma nu­jun­ky­ti 30-45 die­nų am­žiaus. Jei skir­tu­mas tarp par­še­lių gi­mi­mo ne di­des­nis kaip trys pa­ros, po 7-10 pa­rų, iš­ėmus per­tva­ras, jun­gian­čias par­še­lių guo­lia­vie­tes, ga­li­ma su­jung­ti dvi­ejų ar­ba ke­tu­rių liz­dų par­še­lius. Jei am­žiaus skir­tu­mas di­des­nis, vy­res­ni par­še­liai ga­li žįs­ti ir sa­vo, ir jau­nes­nių par­še­lių par­ša­ve­des. Su­jung­ti liz­dus ypač ver­ta tuo­met, jei po 15 pa­rų par­ša­ve­dės su par­še­liais per­ke­lia­mos į kiau­li­dę, ku­rio­je ban­da lai­ko­ma gru­pi­niuo­se gar­duo­se ant gi­laus krai­ko.

 

Taip su­pla­nuo­to­se kiau­li­dė­se mėš­lą ge­riau­sia ša­lin­ti hid­rau­li­niu bū­du, ta­čiau šiuo at­ve­ju kreik­ti par­še­lių guo­lia­vie­tę ga­li­ma tik ne­gau­siai pju­ve­no­mis ar smul­kin­tais šiau­dais. Toks kiau­li­dės plo­to iš­nau­do­ji­mas yra eko­no­miš­kiau­sias. Ta­čiau dau­gu­ma tvar­tų sta­ty­ti su ko­lo­no­mis, dėl ku­rių sun­ku tin­ka­mai su­pla­nuo­ti gar­dų iš­dės­ty­mą. Mi­nė­ta­sis tvar­to su­pla­na­vi­mas tin­ka, jei tvar­te ko­lo­nos iš­dės­ty­tos 6x3 m at­stu­mais, bet ne­tin­ka, jei ko­lo­nos yra 3x3x3 m at­stu­mais.

 

Jei par­šia­vi­mo­si gar­de krei­kia­mos ir par­še­lių, ir par­ša­ve­dės guo­lia­vie­tės, tuo­met mėš­lui ša­lin­ti rei­kia įreng­ti gran­dik­li­nį ar stry­pi­nį trans­por­te­rį. Toks 9 m plo­čio kiau­li­dės pla­nas pa­ro­dy­tas 2 pav. Kiau­li­dė­je įreng­ti trys iš­il­gi­niai ir kas dvi ei­lės gar­dų – sker­si­niai ta­kai. Ga­li­ma įreng­ti ir du iš­il­gi­nius ta­kus: vie­ną pa­grin­di­nį – 1,8 m plo­čio, o tarp gar­dų ei­lių – 0,8 m, ta­čiau tuo­met par­še­lių guo­lia­vie­tė prie kiau­li­dės sie­nos bus šal­tes­nė, ją rei­kės la­biau šil­dy­ti.

 

Jei mėš­lo trans­por­te­ris mon­tuo­ja­mas ta­kuo­se, kiau­li­dė­je už­ten­ka vie­no trans­por­te­rio. Jis ne­den­gia­mas gro­te­lė­mis. Stry­pi­nių trans­por­te­rių rei­kės dvi­ejų. Gar­duo­se grin­dys tu­ri bū­ti su nuo­ly­džiu link trans­por­te­rio ka­na­lų.

 

Jei tvar­te ko­lo­nos sto­vi 3x6 m at­stu­mais, tuo­met, kad jos ne­at­si­dur­tų gar­do ar ta­ko vi­du­ry­je, sker­si­nis ta­kas tu­ri bū­ti 1,4 m plo­čio.

 

Pa­ša­rams da­ly­ti tin­ka tie pa­tys įren­gi­mai kaip ir anks­tes­nio pla­na­vi­mo va­rian­te. Taip ga­li­ma su­pla­nuo­ti ir 18 m plo­čio tvar­tus.

 

12 m plo­čio kiau­li­dė­je tel­pa ke­tu­rios ei­lės par­šia­vi­mo­si gar­dų Mar­dar  (3 pav.). Taip ga­li­ma su­pla­nuo­ti ir kiau­li­des su ko­lo­no­mis 6x6 m, ir su vi­du­ri­ne sie­na. Ta­čiau pas­ta­rie­ji šė­ri­mo ta­kai bus siau­res­ni. Mėš­lui ša­lin­ti ga­li­ma nau­do­ti ir gran­dik­li­nius trans­por­te­rius, ir hid­rau­li­nį ša­li­ni­mo bū­dą. Ša­li­nant mėš­lą trans­por­te­riais, jų ka­na­lai ren­gia­mi gar­duo­se ir den­gia­mi gro­te­lė­mis. Gar­do grin­dys tu­ri bū­ti su nuo­ly­džiu link trans­por­te­rio ka­na­lų. Kai gar­dai gau­siai krei­kia­mi šiau­dais, kad ant trans­por­te­rio bū­tų leng­viau su­mes­ti mėš­lą, re­ko­men­duo­ja­ma įreng­ti at­ver­čia­mas gro­te­les. Pa­ša­rus ga­li­ma da­ly­ti įvai­riai.

 

Jei 12 m plo­čio kiau­li­dė­je yra dvi ei­lės ko­lo­nų (iš­dės­ty­tos 3x6x3 m at­stu­mais), tvar­tą ge­riau su­pla­nuo­ti sek­ci­jo­mis (4 pav.). Vie­no­je sek­ci­jo­je tel­pa 10 Mar­dar par­šia­vi­mo­si gar­dų. To­kį pla­ną tu­rė­tų rink­tis tie ūki­nin­kai, ku­rie au­gi­na ne­daug kiau­lių ir ta­me pa­čia­me tvar­te lai­ko įvai­rių gru­pių kiau­les. Tuo­met vie­no­je sek­ci­jo­je ga­li­ma įreng­ti par­šia­vi­mo­si gar­dus, ki­to­je – nu­jun­ky­tų-su­kerg­tų par­ša­ve­džių gar­dus, li­ku­sio­se sek­ci­jo­se au­gin­ti nu­jun­ky­tus par­še­lius ir pe­ni­mius.

 

Sek­ci­jo­mis su­pla­nuo­to­se kiau­li­dė­se pa­to­giau­sia įreng­ti hid­rau­li­nį mėš­lo ša­li­ni­mą. Jei par­šia­vi­mo­si gar­dų ne­daug ir juos no­ri­ma gau­siai kreik­ti, tuo­met mėš­lą ga­li­ma iš­vež­ti ve­ži­mė­liais ar­ba įreng­ti tris stry­pi­nius mėš­lo trans­por­te­rius. Taip ga­li­ma su­pla­nuo­ti ir 9, ir 18 m plo­čio kiau­li­des, tik skir­sis gar­dų skai­čius sek­ci­jo­se.

 

Kiau­li­des su sek­ci­jo­mis leng­viau dez­in­fe­kuo­ti, pa­lai­ky­ti rei­kia­mą oro tem­pe­ra­tū­rą. Pa­pil­do­mam par­še­lių šil­dy­mui gar­duo­se ga­li­ma įreng­ti kait­ri­nes lem­pas, elek­tri­nius ar van­de­niu šil­do­mus ki­li­mė­lius.