Spausdinti

  Socialinės pašalpos 
Mano kis 2003/12


Dr. Astrida SLAVICKIENĖ

Socialinė pašalpa skiriama ir mokama šeimoms, kurių pajamos yra mažesnės už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintas valstybės remiamas pajamas 1 asmeniui (šiuo metu tos pajamos yra 135 Lt). Pašalpa sudaro 90 proc. skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų šeimai ir vidutinių šeimos pajamų per mėnesį.

avyzdžiui, šeimoje auga du nepilnamečiai 5 ir 2 metų vaikai. Tėvas bedarbis, registruotas darbo biržoje, bedarbio pašalpos negauna. Motina yra vaiko auginimo iki trejų metų atostogose. Šeimos pajamas sudaro pašalpa 93,75 Lt (75 proc. minimalaus gyvenimo lygio, t.y. 125 x 75 proc.). Šios šeimos pajamos mažesnės negu valstybės remiamos pajamos – 540 Lt (135 x 4), todėl ji turi teisę gauti socialinę pašalpą. Pašalpos dydis bus 90 proc. skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų šeimai ir vidutinių šeimos pajamų per mėnesį, t.y. 401,63 Lt ((540 – 93,75) x 90 proc.).

Jeigu apskaičiuota pašalpa mažesnė kaip 5 litai, ji nemokama.

Atskira šeima laikomi: pensininkai, nepriklausomai nuo to, ar jie gyvena atskirai ar savo vaikų šeimose; nesusituokę asmenys, vieni auginantys vaikus; asmenys, iki 18 metų sukūrę savo šeimą ar turintys vaikų; globojami vaikai; taip pat 18 metų nesulaukusios ir sutuoktinio neturinčios nėščios moterys.

Socialinės paramos požiūriu šeima laikomi sutuoktiniai, sugyventiniai, našliai, jų vaikai ir įvaikiai iki 18 metų, vyresni nedirbantys mokymo įstaigų dieninių skyrių viengungiai moksleiviai ir studentai, taip pat vieniši asmenys.

Vienišais asmenimis laikomi gyvenantys vieni ir sutuoktinio neturintys asmenys (toliau - vieni gyvenantys asmenys).

Į šeimos sudėtį įeina šie asmenys: vyresni negu 18 metų nedirbantys, bet ketinantys toliau mokytis mokymo įstaigų dieninių skyrių abiturientai ir absolventai per vasaros atostogas; vaikų globos įstaigų moksleiviai, per vasaros atostogas tėvų paimti iš šių įstaigų ne trumpiau kaip mėnesiui; nedirbantys aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų absolventai.

Į šeimos sudėtį neįskaitomi šie asmenys: privalomosios karinės tarnybos kariai, pensionuose ir kitose įstaigose valstybės išlaikomi asmenys (iš jų vaikai, nuolat arba savaitės darbo dienomis gyvenantys globos institucijose ir maitinami nemokamai); besimokantys kitose valstybėse mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose, kurių gaunamos stipendijos didesnės už valstybės remiamas pajamas; suimti iki teismo; paieškomi policijos; atliekantys bausmę įkalinimo įstaigose.

Pašalpą šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui) skiria ir moka vietos savivaldos institucijos savivaldybių biudžetų lėšomis.

Pašalpa skiriama ir mokama šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui), jeigu suaugę šeimos nariai:

 • (vienas gyvenantis asmuo) dirba pagal darbo sutartį ir per 3 mėnesių laikotarpį, kurio pajamas reikia apskaičiuoti*, dirbo ne mažiau kaip du trečdalius maksimalios darbo laiko trukmės (įskaitant laikinojo nedarbingumo, prastovų ne dėl darbuotojo kaltės, kasmetinių atostogų ir kitą dėl pateisinamų priežasčių nedirbtą laiką, už kurį mokama įstatymų nustatyta tvarka), ir jeigu darbo užmokesčio jiems apskaičiuojama ne mažiau už minimalų valandinį atlygį arba minimalią mėnesinę algą proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui. Šeimos, neturėjusios teisės į pašalpą, nariams (nariui) pradėjus dirbti, teisę į pašalpą šeima įgyja nuo viso atidirbto kalendorinio mėnesio. Pašalpa skiriama, jeigu pradėjusiems dirbti šeimos nariams (nariui) per tą mėnesį apskaičiuotas atlyginimas, ne mažesnis už minimalų valandinį atlygį arba minimalią mėnesinę algą proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui;
 • turi asmeninį ūkį arba jį nuomojasi (kai bendras žemės ūkio naudmenų plotas nuo 2 iki 3,5 hektaro) ir dirba žemės ūkio bendrovėje arba pas ūkininką pagal darbo sutartį, kai jų darbo užmokestis per 3 mėnesių laikotarpį, kurio pajamas reikia apskaičiuoti*, ne mažesnis už vieną minimalią mėnesinę algą;
 • yra pensininkai (pensininkas);
 • yra asmenys (asmuo), sulaukę senatvės pensijos amžiaus, arba invalidai (invalidas);
 • atlieka profesinę karo tarnybą (išskyrus privalomąją);
 • mokosi mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose;
 • yra bedarbiai (bedarbis), gaunantys (gaunantis) bedarbio pašalpą, mokymo laikotarpiu - mokymo pašalpą;
 • yra bedarbiai, kuriems pasibaigia bedarbio ar mokymo pašalpos mokėjimas. Teisė į pašalpą išlieka, kol nutraukiama registracija valstybinėje teritorinėje darbo biržoje arba bedarbiai perregistruojami (perregistruojamas) iš naujo;
 • yra bedarbiai, įsiregistravę valstybinėje teritorinėje darbo biržoje ne mažiau kaip 6 mėnesius ir per šį laikotarpį nėra nutraukę registracijos ar perregistruoti iš naujo. Jeigu bedarbiai nutraukia registraciją valstybinėje teritorinėje darbo biržoje arba perregistruojami iš naujo, 6 mėnesių laikotarpis, suteikiantis teisę į pašalpą, jiems skaičiuojamas iš naujo nuo įsiregistravimo ar perregistravimo dienos;
 • slaugo šeimos narį arba artimą savo ar sutuoktinio giminaitį (tėvą, motiną, brolį, seserį, senelius), kuriam reikia nuolatinės slaugos;
 • motina (tėvas, kai motinos nėra arba ji dėl svarbių priežasčių - ligos, invalidumo, bausmės atlikimo ir kitų - negali prižiūrėti vaiko), auginanti vaiką iki 14 metų, per 3 mėnesių laikotarpį, kurio pajamas reikia apskaičiuoti*, dirba ne mažiau kaip pusę maksimalios nurodytos darbo laiko trukmės;
 • moteris yra nėščia (likus 70 kalendorinių dienų iki gimdymo);
 • motina arba tėvas (globėja arba globėjas) augina namuose ikimokyklinės ugdymo įstaigos nelankantį vaiką iki 3 metų;
 • motina (tėvas, kai motinos nėra arba ji dėl svarbių priežasčių - ligos, invalidumo, bausmės atlikimo ir kitų - negali prižiūrėti vaiko): augina vaiką invalidą; turinti (turintis) 3 ir daugiau vaikų iki 16 metų; augina namuose bent vieną ikimokyklinės ugdymo įstaigos arba mokyklos nelankantį vaiką iki 8 metų; augina namuose ikimokyklinio amžiaus vaiką, nelankantį ikimokyklinės ugdymo įstaigos pagal gydytojų rekomendaciją, taip pat dėl to, kad gyvenamojoje vietovėje nėra ikimokyklinės ugdymo įstaigos arba vietų joje; augina namuose vaiką iki 16 metų, kai šeima turi asmeninį ūkį arba jį nuomojasi (bendras žemės ūkio naudmenų plotas nuo 2 iki 3,5 hektaro).

*Šeimos (vieno gyvenančio asmens) vidutinės mėnesio pajamos apskaičiuojamos pagal 3 praėjusių mėnesių pajamas (skaičiuojama nuo kreipimosi gauti pašalpą mėnesio). Tų 3 mėnesių pajamos yra pagrindas skirti socialinę pašalpą.

Tęsinys kitame numeryje
  Grietai draudiama MANOUKIO publikacijas naudoti kitose svetainse, tradicinje iniasklaidoje ar kaip nors kitaip platinti ms mediag be redakcijos leidimo. Jei sutikimas gautas, btina nurodyti, jog informacijos altinis yra MANOUKIO svetain.