manoukis new-logo.jpg
Vasario 23 d., penktadienis
Naujas DARBO KODEKSAS - iššūkiai agroverslui

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/mano-ukis-zurnalas
Naujas DARBO KODEKSAS - iššūkiai agroverslui

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/mano-ukis-zurnalas
Naujas DARBO KODEKSAS - iššūkiai agroverslui

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/mano-ukis-zurnalas
Grikių derliui nuimti - tinkama technologija ir technika

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/infoparduotuve?shop=1&id=93
Grikių derliui nuimti - tinkama technologija ir technika

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/infoparduotuve?shop=1&id=93
Grikių derliui nuimti - tinkama technologija ir technika

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/infoparduotuve?shop=1&id=93

MANO ŪKIS, žurnalas 2003/8

KOMENTARAS
Pinigai mėgsta tvarką

Algirdas BUTKEVIČIUS, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas

 

Fi­nan­si­nin­kų ne­mėgs­ta ir ne­my­li vi­sa­me pa­sau­ly­je, ta­čiau vi­si juos ger­bia už tai, kad jie prin­ci­pin­gai įver­ti­na pa­dė­tį ir lė­šas pa­skirs­to pa­gal ša­lies po­rei­kius bei jos fi­nan­si­nes ga­li­my­bes.

 

Plačiau...

TURINYS
 • Augalininkystė
  Šiaudus palikti lauke ar išvežti?
  Plačiau...
 • Sėk­li­nin­kys­tei at­si­ve­ria nau­jos per­spek­ty­vos
  Jur­ga ZALECKIENĖ
  Plačiau...
 • Pri­va­lo­mie­ji pūdy­mai
  Dr. Al­gir­das ALEKSYNAS ŽEMĖS ŪKIO RŪMAI
  Plačiau...
 • Rug­pjū­čio dar­bai cuk­ri­nių run­ke­lių lau­kuo­se
  Dr. Zi­ta BRAZIENĖ LIETUVOS ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTAS
  Plačiau...
 • Žiem­kenčių sėk­lą rei­kia bei­cuo­ti
  Dr. Ire­na GAURILČIKIENĖ LIETUVOS ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTAS
  Plačiau...
 • Gyvulininkystė
  Rugiai kiaulių pašaruose
  Lina NAVICKIENĖ, dr. Edmundas PAULAUSKAS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO KONSULTAVIMO TARNYBA
  Plačiau...
 • Yra in­hi­bi­to­ri­niį me­džia­gų – pie­nas ne­su­per­ka­mas
  Dr. Si­gi­tas JAPERTAS, Re­na­ta JAPERTIENĖ
  Plačiau...
 • Verslas
  In­va­li­du­mo pen­si­jos
  Dr. Ast­ri­da SAVICKIENĖ
  Plačiau...
 • Ly­de­rio plius pro­gra­ma
  Dai­va MASKOLIŪNAITĖ LIETUVOS AGRARINĖS EKONOMIKOS INSTITUTAS
  Plačiau...
 • Ekonominės veiklos įvairinimas
  Lina AUSENAITĖ LIETUVOS AGRARINĖS EKONOMIKOS INSTITUTAS
  Plačiau...
 • Ben­dro­sios ES že­mės ūkio po­li­ti­kos refor­ma: Pa­sek­mės Lie­tu­vai
  Plačiau...
RSS naujienų prenumerata

Here you can play mega moolah slots online or visit this site about online casinos at Australia aucasinosonline

.