manoukis new-logo.jpg
Kovo 19 d., Pirmadienis
Naujas DARBO KODEKSAS - iššūkiai agroverslui

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/mano-ukis-zurnalas
Naujas DARBO KODEKSAS - iššūkiai agroverslui

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/mano-ukis-zurnalas
Naujas DARBO KODEKSAS - iššūkiai agroverslui

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/mano-ukis-zurnalas
Grikių derliui nuimti - tinkama technologija ir technika

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/infoparduotuve?shop=1&id=93
Grikių derliui nuimti - tinkama technologija ir technika

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/infoparduotuve?shop=1&id=93
Grikių derliui nuimti - tinkama technologija ir technika

Skaitykite daugiau: http://manoukis.lt/infoparduotuve?shop=1&id=93

MANO ŪKIS, žurnalas 2003/7

KOMENTARAS: Va­do­va­vi­mo kri­zė

Dr. Ar­vy­das VIDŽIŪNAS, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

At­ro­dan­čios ne­įvei­kia­mos Lie­tu­vos že­mės ūkio pro­ Plačiau...

TURINYS
 • Augalininkystė
  Žalingi organizmai pasėliuose
  Dr. Roma SEMAŠKIENĖ LIETUVOS ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTAS
  Plačiau...
 • Dė­mės ant miežių lapų
  Plačiau...
 • Bul­vių ma­ras ag­re­sy­vė­ja
  Dr. Al­ma VALSKYTĖ LIETUVOS ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTAS
  Plačiau...
 • Gyvulininkystė
  Pieningų karvių šėrimas
  Dr. Zita BARTKEVIČIŪTĖ LIETUVOS VETERINARIJOS AKADEMIJA
  Plačiau...
 • Kiaulių supirkimo tvarka ir skerdenų skirstymas
  Prof. Gražina JANUŠKEVIČIENĖ LIETUVOS VETERINARIJOS AKADEMIJA
  Plačiau...
 • Genetiškai pa­keis­ti au­ga­lai: išsigelbėjimas ar grėsmė
  Dr. Jur­gis KULPYS LIETUVOS VETERINARIJOS AKADEMIJA
  Plačiau...
 • Technika
  Ište­kliai pra­de­da­mi tau­so­ti ražie­no­se
  Dr. Algirdas BAKASĖNAS ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJOS INSTITUTAS
  Plačiau...
 • Kokį kom­bai­ną ver­ta pirk­ti?
  Dr. Jo­nas LIAUKONIS ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJOS INSTITUTAS
  Plačiau...
 • Aštuonių klavišinių kratiklių kombainas
  Prof. Liudas ŠPOKAS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS
  Plačiau...
 • Verslas
  Pie­no kai­nos sve­tur ir pas mus
  Plačiau...
 • Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo senatvės pensijų sky­ri­mas ir apskaičiavimas
  Ast­ri­da SLAVICKIENĖ
  Plačiau...
 • Nau­ji ES že­mės ūkio re­for­mų pro­jek­tai
  Dr. Al­gir­das ALEKSYNAS ŽEMĖS ŪKIO RŪMAI
  Plačiau...
 • Kai­mo in­fra­struk­tū­ra blo­gė­ja
  Li­na AUSENAITĖ LIETUVOS AGRARINĖS EKONOMIKOS INSTITUTAS
  Plačiau...
 • Kai­mas sie­kia gy­ven­ti pa­to­giau, dirb­ti greičiau, ma­ty­ti plačiau
  Vir­gi­ni­ja KRIVICKIENĖ
  Plačiau...
 • Bio­lo­gi­nis tur­tas - nau­ja są­vo­ka žemės ūkio eko­no­mi­ko­je
  Alek­san­dra NAVICKAITĖ, Ne­rin­ga STONČIUVIENĖ, Da­nu­tė ZINKEVIČIENĖ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS
  Plačiau...
RSS naujienų prenumerata

Here you can play mega moolah slots online or visit this site about online casinos at Australia aucasinosonline

.